DOBIÁŠOVÁ, J. Srovnání klasické a automatické procedury oceňování nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2024.

Posudky

Posudek vedoucího

Cupal, Martin

Práce je vhodně strukturována a členěna. Úvodní teoreteické statě jsou napsány srozumitelně, avšak v některých případech by byla na místě úplnost a větší opora původních odborných zdrojů. V kapitole klasických oceňování jsou zařazeny i AVMs a hedonické modely. Zejména AVM sem zřejmě nepatří. Tab. č. 1 je velmi přínosná, autorka průřezově shrnula nejdůležitější zdroje a jejich definice a exkluze. Další statě přímo pro AVM jsou velmi užitečné, zejména rozložení různých metod pro řešení AVM. Pouze ve vzorci (2) je chyba, výlsedek dostáváme jako log EV. Aplikace AVM v tuzemsku je rovněž vhodně rozebrána. Aplikační část byla demonstrována na lokalitě Praha-západ, byla provedena analýza trhu a následně dva režimy ocenění rodinného domu. V zásadě lze hodnotit ocenění jako úplná, samozřejmě lze, jak bylo uvedeno v teoretické části, využít složitějších výpočtových modelů, ale pro ilustraci základní MRA postačuje. Závěrečné porovnání a shrnutí je provedeno detailně, práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni. Stylistika práce i vlastní text autorky je na nadstandardní úrovni a ukazuje na vlastní schopnost interpretovat odborné statě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klika, Pavel

Studentka splnila cíle diplomové práce. V první části práce je velmi zevrubně ale obecně popsán proces oceňování, jeho smysl, důvody k oceňování nemovitostí, jednotlivé oceňovací přístupy apod. V dalších kapitolách se studentka podrobně věnuje popisu automatických oceňovacích modelů, jejich definicím a druhům. Jedná se zejména o sběr dat a informací což ovšem vyplývá ze samotného zadání. Velmi hodnotím schopnost studentky získat potřebné informace k vypracování diplomové práce a jejich seřazení do srozumitelného a čtivého textu. Druhá část práce se věnuje ocenění vybraného rodinného domu standardními metodami a automatickým přístupem. Hodnotím velice vlastní tvorbu modelu pro automatické ocenění. Menší výhrady mám k ocenění klasickými metodami. V nákladovém přístupu mi není jasné, proč je využit cenový ukazatel z roku výstavby a následně hodnota indexována HB indexem. Bylo možné využít přímo jednotkovou hodnotu pro rok ocenění. HB index navíc vyjadřuje změnu tržní hodnoty nikoliv nákladové. V porovnávacím způsobu ocenění je u databáze velký rozptyl cen jak před úpravou koeficienty, tak po úpravě, což se jeví zvláštní. Není dobře popsána volba hodnoty koeficientů, je zvoleno 8 koeficientů a zdá se, že byly voleny spíše subjektivně než na základě zjištěných relevantních dat. Přes to lze konstatovat, že teoretická i analytická část práce je na dobré úrovni. V práci je proveden podrobný popis oceňovacích přístupů a provedeno dostatečné porovnání klasického postupu ocenění a automatického ocenění. Zajímavé by bylo doplnit diplomovou práci o automatické ocenění některými servery např. Valuo, Cenová mapa atd. Práce může být použita zejména pro teoretické ale i praktické využití. Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 153196