ČERNÁ, Z. Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zábojová, Lenka

Cílem práce bylo na základě provedené analýzy současného stavu navrhnout městu vlastní návrhy pro správné, věrné a poctivé zobrazení účetnictví dlouhodobého majetku, který je příspěvkové organizaci předán k hospodaření na základě smlouvy o výpůjčce. Studentka z provedené analýzy současného stavu předložila městu, jako zřizovateli, vlastní návrhy, které bude město aplikovat při veřejnosprávní kontrole příspěvkové organizace. Na tomto základě doporučuji práci k obhajobě. K obhajobě pokládám studentce následující otázku: Doporučila by jste městu předat příspěvkové organizaci k hospodaření majetek i jiným způsobem než na základě smlouvy o výpůjčce? Pokud ano, tak z jakého důvodu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Valentová, Jitka

Bakalářskou práci studentky Zuzany Černé doporučuji k obhajobě. Studentka splnila cíl práce, když provedla analýzu určité oblasti účetnictví zvolených subjektů, konfrontovala postupy evidence a účtování s platnou legislativou a navrhla konkrétní úkony, kterými doporučuje dosáhnout stavu souladného s předpisy. Práce je přehledná, má logickou strukturu. Studentka prokázala schopnost využít informační zdroje, z její práce je patrné porozumění jak legislativě a odborné literatuře, tak účetní praxi v účetní jednotce. Pro hodnocení účetních postupů v účetních jednotkách zvolila studentka překvapivě velmi přímočarý a striktní slovník, nepřipouští možnost různých výkladů ani nehodnotí své nálezy podle závažnosti pro celkový obraz účetnictví subjektů. Z pohledu praxe toto vnímám jako problematické, neboť při kontrolním nálezu mívá účetní jednotka možnost obhajoby svých postupů. Připouštím však, že důvodem mého postoje je i mé pracovní propojení se zvolenými účetními jednotkami. Na druhé straně, a to především, děkuji studentce za upozornění na sporné nebo nesprávné postupy účtování, které se rutinně opakují, a právě pohled zvenčí může do procesu vnést zlepšení. Výsledky hodnocené bakalářské práce jsou v praxi využitelné a skutečně je využijeme. Bakalářská práce studentky Zuzany Černé přináší ucelený systematicky zpracovaný a logicky provázaný náhled na obec jako veřejnoprávní korporaci, na její vztah s příspěvkovou organizaci obcí zřízenou, to vše prostřednictvím majetku těchto subjektů a účtování o něm tak, aby obraz obou subjektů přes účetní výkazy byl věrný a poctivý.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103352