BETLACH, J. Konstrukce vřetene frézovacího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student přistupoval k vypracování bakalářské práce zodpovědně a prokázal svoji schopnost řešit inženýrské úkoly již v rámci bakalářského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrbáček, Jakub

Student v úvodní části provedl rešerši v oblasti konstrukce vřetene. Následně provedl na základě rešerše volbu technických parametrů. Závěrem student provedl výpočet a konstrukci vřetene. Konstrukce by mohla být řešena důkladněji v oblasti upnutí nástroje. Práce je podložena výpočty, výkresem sestavy a 3D modelem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 51188