KOSÍK, O. Porovnání měření rychlosti vodoměrnou vrtulí a laserovým anemometrem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Zubík, Pavel

Po prodiskutování metodiky, zaškolení v obsluze měřicí techniky a příslušného softwaru, provedl student převážnou většinu měřicích a vyhodnocovacích postupů samostatně. Dílčí výsledky pravidelně se mnou konzultoval. Závěrečné poznatky zpracovala v přehledných grafech, jejichž podstata je shrnuta v textové části práce. Vzhledem ke zpracovaným výsledkům, prokázané schopnosti samostatné práce a naplnění zadaného cíle práce hodnotím diplomovou práci Bc. Ondřeje Kosíka stupněm A a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Haluza,, Miloslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 141649