PORUBIAKOVÁ, O. Sledování obsahu gliadinu v pivu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulíková, Renata

Úkolem studentky Otílie Porubiakové bylo zpracovat bakalářskou práci na téma Sledování obsahu gliadinu v pivu. V průběhu řešení prováděla analýzy gliadinu ve vzorcích piv metodou ELISA. Studentka pracovala na zadaném úkolu samostatně, systematicky a svědomitě. Při experimentální práci a zpracování výsledků plně využívala teoretické znalosti získané v průběhu studia na FCH VUT, které doplnila studiem doporučené literatury. Jako vedoucí diplomové práce hodnotím laboratorní činnost i dosažené výsledky studentky Otílie Porubiakové známkou A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svoboda, Zdeněk

Předložená bakalářská práce je zaměřená na analýzu gliadinu v různých pivech. Bakalářská práce v rozsahu 36 stran je napsána přehledně. Členění práce je klasické na úvod, teoretickou část, praktickou část, výsledky, diskuzi a závěr. Teoretická část popisuje výrobu sladu a piva a cestu gliadinu těmito procesy od ječmene až do piva. Zárovň teoretická část shrnuje současné poznatky o problematice stanovení gliadinu v potravinách a je doplněna řadou názorných obrázků a tabulek. Praktická část obsahuje postupy zpracování jednotlivých analyzovaných vzorků piv ke stanovení obsahu gliadinu metodou ELISA. Výsledky jsou zpracovány přehledně v tabulkách i grafech a popsány a komentovány v kapitolách Výsledky a Diskuse. Výsledky i Diskuse vhodně dokumentují praktickou část. Diskuse výsledků je obsáhlá ale výsledky mohly být lépe diskutovány s legislativou upravující obsah lepku v bezlepkových potravinách. Závěry bakalářské práce jsou formulovány jasně a přehledně a odpovídají experimentálním výsledkům. Práce obsahuje celkem 23 citací, byly využity nejen odborné monografie ale i původní práce v domácích a zahraničních časopisech. Formální stránka práce je na dobré úrovni, grafické zpracování je provedeno vkusně a přehledně. Rovněž stylistická úroveň je velmi dobrá. K práci mám několik dotazů: 1. Jaký je vztah mezi gliadinem a lepkem? 2. Jaký je legislativní limit obsah lepku v potravinách se sníženým obsahem lepku (s velmi nízkým obsahem lepku) a v potravinách bezl lepku?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 91176