PROCHÁZKOVÁ, K. OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Koleček, Ivan

2. Urbanistické řešení Téma zahušťování, „densification“ [dánsifikacion], je bráno vzhledem ke krajině a vesnici v ní. První reakce nejprve vychází z otázek a konstatování jako: „Co se stalo se zemědělstvím? Proč není schopno efektivně fungovat? Zemědělská krajina pomalu mizí…“ a hledá odpověď jak lze „na příkladu jedné obce ukázat návrat života a vody do polí...a zároveň identity a bytí obcím historicky provázaným se zemědělstvím“, zde je bráno téma zahuštění z opačného pohledu, k nalezení nového života, aktivity, obnovení. Na konkrétním příkladu Skrbně ukazuje autorka potenciál možných reakcí u obnovy krajiny, obnovy historického zemědělského dvora a obnovy místa bývalého JZD za obcí. Přetvoření zemědělské krajiny, dnes nefunkční a mrtvé, vidí ve třech fázích s vnesením nového způsobu vpravdě udržitelného zemědělství. V každé odpovědi změny měřítka struktury organizace lánů, zmnožení přítomnosti vody v dimenzi někdejších rybníků a výsadby stromořadí a mezí je skrytá hodnota, která vychází z překrystalizování hodnot vepsaných do teoretické výzkumné práce i podstaty hanácké krajiny. V konkrétních příkladech historického statku a nově zastavěného místa někdejšího družstva je řešená přestavba nebo nová struktura vždy přidanou hodnotou, kterou dovede autorka těžit z jejich skrytého potenciálu. Obnovený statek se stává místem chovu doplněný agroturistickým programem, restaurací, hotelem, a navíc obnovenou budovou pivovaru, opět připravenou k vaření piva z místního ječmene i chmele. Nově strukturované družstvo je střediskem rostlinné výroby a výzkumu v duchu biodynamiky a ekologie s novým a nutným pohledem na zemědělskou krajinu. Je zajímavé nacházet dialog mezi studovanými místy, která dávají novou dimenzi obci připravené k probuzení. A 95 3. Architektonické řešení Práce autorky se nezastavuje v měřítku krajiny a místa, ale v dalších krocích znovu s logickým a pragmatickým přístupem nabízí řešení v dalším měřítku architektonického projektu. Hodnota historických budov je obnovena v nových funkcích i v citlivém přístupu k jejich základním hodnotám. Prostorová organizace původní nosné struktury reguluje vztahy prostorů a funkcí. Obnovené místo družstva se stává příležitostí k „výzkumu nové zemědělské typologie stavění“ jak ji nazývá autorka. Jde jí o definici rámce typu horizontálního stavění, objemů, materiálů, nosných konstrukcí a charakteru prostorů. Racionální řešení principů konstrukce je soustředěno na jednopodlažní objemy a ekologické použití materiálů v jednoduchých konstrukčních detailech. Navržené principy by měly zůstat pouze jedním z příkladů přístupu ke stavění v zemědělské krajině, bez onoho direktivního a „jediného možného“ v dikci minulého režimu, kdy si autorka dobře uvědomuje komplexní problém mnoha opuštěných a necitlivě zasazených družstev silně poznamenávajících její obraz. A95 4. Formální úroveň Kvalita grafického vyjádření a textů zůstávají na vysoké úrovni celé práce. Obě formy vyjádření jsou její nedílnou částí. V přehledné, dobře čitelné grafice dominuje žlutá barva světla, slunce a lánů obilí. Členění na kapitoly je jasnou organizací, která postupně vyjadřuje celkovou hodnotu diplomové práce, jak teorie, tak projektu. A95 Slovní hodnocení práce: Rozsáhlá diplomová práce na téma zemědělství, zahuštění krajiny a vesnic je vyjádřena v teoretické a projektové části diplomního projektu vysoké hodnoty. První část soustředěná na problémy zemědělství a krajiny se stává pilířem architektonického projektu založeném na příkladu obce Skrbeň v okolí Olomouce. Obnova krajiny, obnova historického statku a obnova místa nefunkčního družstva těží novým otevřeným pohledem z jejich skrytého potenciálu. Předložené vrstvy komplexního projektu se navzájem potřebují a k dosažení nutné změny nelze ani jednu vynechat. Otázky a náměty k obhajobě: Jaké si můžeme představit další kroky diplomové práce ve světě široké veřejnosti a politickém prostředí při nutnosti profesionálního přístupu? Jak vidí autorka zdravé nastavení míry automatizace a přírodních principů v krajině budoucnosti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Rozsáhlá práce Kláry Procházkové je svědkem jejího komplexního přístupu k vybranému tématu, které je již v jiném měřítku než u klasického diplomního projektu. Sám o sobě již svědčí o velké energii a času, které mu autorka věnovala. Práce se svou úvodní částí přibližuje k tomu, co nazýváme teoretickou diplomní prací diplomního projektu, zde s výjimečností vyjádření v jediném semestru. Autorka neváhala připravit svou úvodní část, kterou nazývá výzkumní, na základě, nejen informací, ale hlavně rozhovorů se specialisty všech vrstev jejího tématu „zemědělství“. Bere ji jako „pilíř na němž bude stavět svou další práci“. Úlohu architekta vidí v duchu „hledání problematických otázek, popřípadě jejich kladení s následnou snahou najít na ně odpovědi a řešení“. I když její práce přesahuje hranice klasického projektu, vždy se v této teoretické části pohybuje a cítí s myšlením architekta. Samozřejmě je pak celková práce kompaktním výsledkem metodického přístupu, racionálního myšlení a pragmatického pohledu, při vyhnutí se idealismu. Autorka stále věděla, kde je a kam chce dojít. A 95
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Lacina, Adam

Autorka brilantně zvládla analytickou část i návrh revitalizace krajiny. Tato kapitoly by vydaly samy o sobě na diplomovou práci či drobnou publikaci. Architektonická a urbanistická část návrhu zemědělských typologiíí za prvními kapitolami lehce zaostává. Přílišná snaha příběh dopovědět do každé místnosti práci z mého pohledu ubližuje a znižuje možnost flexibilně reagovat a nakládat s prostory. Architektura je poněkud schématická a jekoby bez myšlenky a atmosfér. Nadruhou stranu provozy jsou vyřešeny kvalitně a samotná grafika práce je excelentní. Myslím, že jediné co autorce chybělo, byl jakýsi odstup od tématu, který by ji dovolil naložit s tématem trochu svobodněji. Téma autorku určitě pohltilo, popravě díky ní pohltilo i mne. Otázky k obhajobě a připomínky diplomové práci: Přemýšlela studentka o ekonomických možnostech a udržitelnost svého projektu v rámci regionu? Přemýšlela autorka o nezbourání stávajícího JZD a nevneslo by to s odstupem do její práce trochu svěžesti? Mluvila autorka I s místními zemědělci ze Skrbně? Nepomohlo by to přízemnějšímu vhledu do tématu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A 1. analytická část Bravurně zvládnutá analýza současného trápení a tápaní českého zemědělství mi doslova vzala dech. S jistou mírou romantiky, nikoli však patosu, autorka jednoduše, ale zároveň komplexně pojmenovává problémy, důvody, řešení i výzvy současného zemědělství. Nezůstává však jen u analýzy, ale z ní také vyvozuje výsledky, které pak aplikuje v návrhové části. Nakonec jen drobná poznámka: snad jediné problémy, na které autorka trochu neupozornila je udusávání ornice z důvodu pojezdu těžké techniky a používání chemických hnojiv. Skvělý nápad navštívit, či analyzovat úspěšné ekologické farmy bych doplnil i o návštěvu farem na Hané, například Zlaté farmy či Doubravského dvora. Jinak, čepici dolů. 2. krajinné řešení Autorka dobře zvládla celkem složité téma krajinné architektury v kombinaci se zemědělstvím a ekologií. Logicky vychází ze stávající i historické struktury krajiny, kterou nepřehltila novými motivy. Díky tomu, že upozadila své ego, tak jednoduše nastavila funkční síť cest, remízků, alejí a dalších. Navíc také nastínila zemědělský způsob práce s krajinou. Jen bych doporučil drobnou změnu při rozfázování projektu a začal bych fází 3 – napřed revitalizoval toky a znovu obnovil rybník a až pak začal s vytyčováním cest, alejí, remízků aj.
Architektonické řešení C Po vysoko nastavené laťce jsem byl trochu zklamán z následující architektonické části. Chápu, že analytická i krajinná část by vydala za diplomovou práci sama o sobě, ale i tak si neodpustím pár poznámek. Nejpalčivější je rozhodnutí a pokus vše dokreslit a důkladně popsat. To vede k určité rigiditě návrhu a brzdí možnosti dalšího a různorodého využití budov. Z návrhu se tak vytrácí se jakási hravost a flexibilita. Také jsem čekal nějaké svěžíí uchopení současného zemědělství. Autorka v podstatě znovu obnovila velké zemědělské družstvo s pozlátkem pivovaru, hotelu a agroturistiky. Čekal jsem spíš nějaký komunitní způsob využití budov. Ale chápu, že je to čistě subjektivní pohled na téma a autorka si vybrala svou vlastní cestu. Skrbeňský dvůr Urbanismus je jednoduchý, jasný a srozumitelný. Domy jsou logicky využity a doplněny. Možná jen motiv brány při vjezdu do dvora by mohl být nějak posílen. Sympatické je i využití pozice a přítomnosti barokní sochy sv. Floriána. Trochu nešťastné je naopak umístění ubytování vedle vepřína. Architektura rekonstruovaných objeků se mi jeví jako příliš schématická - ani úplně citlivá, ani výrazná. Myslím, že zejména pivovar by si zasloužil více péče, chybí mi zde nosná myšlenka, či koncept. Zemědělské sdružstvo O nápadu sbourat stávající objekty JZD by se dalo polemizovat, ale chápu ho a přijímám, jelokož neznám veškeré souvislosti. Oceňuji skvělý nápad osvěžit zastaralé zemědělské typologie a zakomponovat k nim vědeckou činnost. Naopak si nejsem jist umístěním jídelny a zázemí pro zaměstnance mimo samotnou vesnici. Nemohu si však pomoci, ale výsledek mi celkově jak urbanismem, tak architekturou připomíná původní, kritizovaný stav. Rozumím snaze o univerzalitu, modulovost i jistou možnost obměn. Ale z mého pohledu by bylo třeba trochu víc. Nemyslím tím, že by každý objekt musel nějak vyčnívat, ale jistá vesnickost, hravost a propojení domů s krajinou by bylo vítané. Nejeví se mi ani vhodné, aby silo, výzkumná laboratoř i jídelna vypadaly téměř stejně.
Provozní řešení
Technicko konstrukční řešení A Technické řešení se mi zdá bezchybné. Úvahy o modulovosti a flexibilitě konstrukčního systému pro zemědělské družstvou jsou podnětné, i když se s snimi stoprocentně nestotožňuji.
Formální úroveň A Formální úroveň projektu je velmi kvalitní, krásné grafické zpracování je navíc velmi přehledné a texty čtivé. Pár překlepů jen naprosto zanedbatelných. Žlutá linie vinoucí se celým projektem jako obilná pole mi připadá velmi osvěžující.
Navrhovaná známka
B
Body
87

eVSKP id 141124