TÁRNOK, G. Aerodynamická interakce dvou vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vančura, Jan

Diplomová práce pojednává o aerodynamické interakci vozidel v režimu jízdy za sebou. Student tuto analýzu provádí s využitím CFD simulací na geometrii sportovního vozu. Na místo jedné geometrické varianty uvedené v zadání student vypracoval celkem tři, kde vyšetřuje vliv zadního přítlačného křídla a difuzoru na vzájemnou aerodynamickou interakci vozidel. Použitý postup je pro tento typ úlohy a v rámci diplomové práce adekvátní. Student se velice dobře vypořádal především s tvorbou výpočtové sítě. Vzhledem k tomu, že obě vozidla jedoucí za sebou jsou stejná, rozdělil student doménu na patřičný počet částí, které pak mohl snadno kopírovat za sebe. Výsledky simulací odpovídají faktům uvedeným v odborné literatuře. Případné odchylky pak autor správně interpretuje, např. pro výraznější rozdíl v aerodynamických charakteristikách by vozidla musela být umístěna blíže k sobě. Student při zpracování diplomové práce pravidelně konzultoval svůj postup a přistupoval k úkolu svědomitě. Celkový dojem z konečné podoby snižuje úprava, pravopis a gramatika, což je z velké míry způsobeno tím, že student je zahraniční národnosti. Na výsledky práce to však nemá vliv. Práci považuje za dobře zpracovanou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Tárnoka je zaměřena na aerodynamickou interakci dvou vozidel. Celou práci je možné rozdělit na dvě základní části. V první z nich je řešena tvorba vhodné sítě v programu ICEM. Druhá část již řeší přímo aerodynamiku dvou za sebou jedoucích vozidel a to v CFD programu Fluent. Výsledky jsou následně prezentovány prostřednictvím CFD-Post. Simulace proudění v programu Fluent navíc řeší několik případů uspořádání obou vozidel (bez difuzoru, bez křídla atd.). Práce potvrzuje předpokládané teoretické poznatky. Diplomant prokázal, že je schopen využít své znalosti k řešení úkolu prostřednictvím nových metod, které nejsou běžně vyučovány na ÚADI. Zpracování diplomové práce po stránce grafické, ale především stylistické je slabé. Obrázky v nízkém rozlišení, ale především velké množství pravopisných chyb a špatných formulací způsobují, že práce je čtenáři jen těžko srozumitelná. Z největší části je to patrně dáno tím, že pan Tárnok není české národnosti. Především v závěru práce by bylo vhodné jednotlivé výsledky dané především barevnými mapami na obrázcích doprovodit vysvětlujícím textem. Přes výše zmíněné nedostatky je možné říci, že práce v podstatě splnila zadání, jen zpracování je slabší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 38178