NOVOTNÁ, T. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Polák, Michal

Práci považuji za standardně pojatou. Za zásadní problém práce považuji velmi vágně pojatou návrhovou část práce. Přesto práci považuji za akceptovatelnou. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka pro obhajobu: Rozveďte praktické aspekty aplikace práce do praxe - zejména finanční dopady vybraných Vámi navržených opatření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části D uspokojivě
Přínos a praktické využití návrhu D uspokojivě
Iniciativa a samostatnost při zpracování D uspokojivě
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 D uspokojivě
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C dobře
Splnění cíle a rozsahu zadání C dobře
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) D uspokojivě
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B velmi dobře
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Buřík, Lukáš

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 49894