KUBÁT, Z. Kompilátor zdrojového kódu pro PLC SIMATIC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Téma diplomové práce přinesla společnost COMPAS s.r.o. a pokládám ho za nejen náročné, ale nesmírně inspirativní a užitečné. Má se vytvořit nástroj, který patří k prostředkům rozhodujícím o konkurenceschopnosti automatizační firmy. Student Zdeněk Kubát odevzdal diplomovou práci, která splňuje body zadání v plném rozsahu. Jako vedoucí práce musím konstatovat, že na konzultaci se mnou, přicházel velmi sporadicky, a ani nereagoval na výzvu o zaslání zprávy o postupu jeho práce. Z tohoto pohledu se lze domnívat, že pracoval samostatně a celou tíhu řešení nesl sám. Kdyby se mnou práci konzultoval, doporučil bych mu, aby vývojové fáze kompilátoru popisoval v textu podrobněji, a aby se nebál více přikládat názorné ukázky jednotlivých fází řešení a myšlenkových pochodů. Jeho popis procesů propojování a kompilace dat a vytváření tagů může být pro člověka méně zdatného v oboru programování PLC nesrozumitelný. Opakem je velmi srozumitelně napsaná druhá polovina práce, obsahující manuál k použití kompilátoru. Vzhledem k předvedeným znalostem a vědomostem a samostatnosti v práci, mohu konstatovat, že student prokázal velmi dobré tvůrčí schopnosti. Doporučuji klasifikaci B - velmi dobře

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Kaczmarczyk, Václav

Ve své práci se student zabývá návrhem a realizací automatického kompilátoru tagů pro WinCC vizualizační systém. V teoretické části práce student popisuje části celého řetězce, programovací jazyky, vývojové nástroje. V této části postrádám kapitolu, která všechny tyto informace stmelí dohromady a jasným a přímočarým způsobem ukáže smysl celé práce a princip činnosti systému. V části praktické poté student uvádí obrovské množství informací, kterými je však velice obtížné proniknout při absenci jakékoli vodicí linky. Student zde popisuje vytvořený kompilátor, na CD přikládá jeho binární verzi a zdrojový kód uložený jako dokument formátu PDF (což bohužel znemožňuje jeho odladění. Aplikace je v zásadě funkční, přesto pro skutečnou práci by bylo potřeba na ní vykonat ještě mnoho práce s odladěním, ačkoli ne kritických, přesto nepříjemných výjimek. I přes výše uvedené výtky se domnívám, že student prokázal znalosti a schopnosti na odpovídající úrovni a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 77453