JANEČKA, M. Orientační měřidlo základních tepelných vlastností materiáů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Řezníček, Michal

1. Informace k zadání Bakalářská práce se zabývá měřením tepelných vlastností různých typů pevných látek za pomocí termodynamických senzorů. Úkolem bylo realizovat měřící přípravek pro měření tepelných vlastností materiálů a změření několika vzorků materiálů s různými tepelnými vlastnostmi. Změřené průběhy pak měly být vyhodnoceny a výsledky diskutovány. 2. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace Během zpracování bakalářské práce chodil student na konzultace v nepravidelných intervalech. Zvláště v prvním semestru nerespektoval stanovené termíny pro odevzdání rešeršní části práce. Bohužel musím konstatovat, že na konzultace chodil student převážně nepřipravený a v dané problematice se dostatečně neorientoval. Tento přístup se zlepšil až v druhé polovině roku. Poté už byl student schopen reagovat na nastalé problémy při řešení. 3. Aktivita při dokončování Začátek práce byl poznamenán dlouhým obdobím zpracovávání rešeršní části práce. Z tohoto důvodu se práce značně zpozdili a bylo nutné v závěrečné části zvýšit pracovní úsilí. I přes velké množství nastalých problémů byla práce studentem dovedena do stavu, kdy byly splněny základní stanovené cíle práce. Realizován byl přípravek pro měření tepelných vlastností materiálů, na němž bylo změřeno značné množství různorodých materiálů. Interpretace naměřených dat však i přes několikeré konzultace dělala studentovi velké potíže. 4. Práce s literaturou Student dokázal pracovat s dodanou literaturou. Sám také aktivně obstarával literaturu, která napomohla ke zdárnému řešení. 5. Souhrnné hodnocení Lze konstatovat, že student i přes velké obtíže s vyhodnocením výsledků nakonec splnil zadání. S ohledem na práci studenta během roku, dosažené výsledky a vzhledem k úrovni předložené práce navrhuji hodnocení E 58b

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 30/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 8/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
E
Body
58

Posudek oponenta

Buršík, Martin

Předložená bakalářská práce ORIENTAČNÍ MĚŘIDLO ZÁKLADNÍCH TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ se zabývá principem metodiky měření tepelných poměrů uvnitř materiálů. Hlavní nedostatek práce je nedostatečné rozdělení vlastních poznatků od přejatých informací. I přes rozsah teoretického základu na 25 stranách a následné experimentální části na 11 stranách, je dle mého názoru velmi málo popsána realizace přípravku. Zapojení měřícího obvodu společně s použitými vzorci, viz. kapitola 6.2 Funkce bilančního zapojení je zřejmá dedukce ze základního zapojení v kapitole 5 Termodynamické senzory. U těchto zapojení společně s potřebným teoretickým základem není rozlišen jejich původ. V kapitole 6.3 Popis metodiky měření zmiňuje student dva typy měření, jejichž výsledky v práci neuvádí. Není tedy zřejmé, z čeho usuzujete vliv okolí měřící soustavy na dané měření. Dle zadání je hlavním cílem realizace měřícího přípravku. Této problematice se věnuje pouze kapitola 6.1 Konstrukce přípravku, kde je velmi stroze popsána právě konstrukce zařízení, ale volba konstrukčního provedení, realizace měřícího obvodu, a jakékoliv návrhové řešení není v žádné části diskutováno. Vzhledem k charakteru práce s hlavním výstupem určitého měřícího přípravku je obrázek 3 na straně 33 nedostatečnou dokumentací a popisem výstupu práce. Nevhodné diskuze výsledků jako například strana 39, druhý odstavec "Zdálo by se, že měření probíhá zcela správně. … dochází k zatím zcela neobjasněnému jevu", přičemž autor sám jev dále popisuje. Přistoupíme-li k vyhodnocení měření na přípravku, dva grafy znázorňující měřené průběhy stejných závislostí (Obr.6 a Obr.7) na straně 38 a 40 nemají použité stejné barevné spektrum pro křivky. To přehlednost grafů snižuje. Obrázek 10 znázorňuje graf, který uvádí vliv teploty okolí na měření, ale obsahuje dvě křivky, a popisky s nejasným umístěním a smyslem. V závěru práce je popsána výhoda termodynamického senzoru. Zejména schopnost snímat energetickou aktivitu systému i během neustálených stavů, což byl údajně případ uvedených měření. Zde se domnívám, že se nejednalo o snímání energetických aktivit systému, ale o změny stavu (podstaty) systému. Dále závěr popisuje předešlé výsledky. Seznam literatury není v souladu s normou. Na základě výše uvedených nedostatků v práci, zejména velmi nejasný výstup práce, hodnotím předloženou bakalářskou práci 56 body, E.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání F 8/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 8/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
E
Body
56

Otázky

eVSKP id 31803