ZAPLETALOVÁ, V. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace PMP Prostějov s.r.o., srovnání s oborovými průměry vybraných ukazatelů a formulace návrhů na zlepšení v problémových oblastech. Práce je logicky členěna, jednotlivé části na sebe navazují, metody popsané v teoretické části jsou i použity. Analytická část je ukončena SWOT analýzou, zahrnující poznatky z předchozích analýz. V návrhové části autorka uvedla několik opatření, která by měla zlepšit výsledky hospodaření podniku. Ne všechny návrhy jsou opatřeny konkrétní kalkulací (zaměstnanecké benefity), případně není úplná (v případě obchodních zástupců bude velmi důležitá provize z dojednaných zakázek, protože 24 tis. Kč hrubá měsíční mzda je velmi nízká). Předložená práce není plagiátem, nalezená míra podobnosti je zapříčiněna zejména formálními náležitostmi, obvyklou terminologií a dále jsou do shodného textu zařazeny i citace s uvedením zdroje. Otázka: Na základě SWOT analýzy byla pro návrhy použita strategie OW. Navrhla byste i jiná opatření (mimo OW) ke zlepšení finanční situace podniku?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Andrlík,, Břetislav

Předložená diplomová práce se zabývá zejména finanční analýzou. Její struktura je logická a poměrně přehledná, jednotlivé části na sebe navazují. Použity jsou standardní postupy a metody (ukazatele). Oceňuji podrobněji zpracovanou SWOT analýzu, z které vychází i strategie OW pro formulaci doporučení. U jednotlivých doporučení je však možné pokračovat konkrétním ekonomickým zdůvodněním (přibližnou kalkulací) a případným dopadem na sledované ukazatele, aby tak management podniku mohl lépe posoudit adekvátnost těchto návrhů. V textu se také objevují občasné gramatické chyby, resp. překlepy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 142276