ZETKA, D. Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Autor přistoupil ke zpracovávání práce velmi odpovědně, systematicky, iniciativně a se zájmem. Kladně hodnotím, že si uvědomil konsekvence mezi jednotlivými metodami a využíval jich při zpracování dalších následných analýz. Výsledná shrnutí výsledků jednotlivých analýz jsou použita pro sestavení SWOT analýzy, která poskytla informace pro zpracování FMEA. Další informace autor získal z diskuse se zaměstnanci a ředitelkou hotelu. vedením a následně sestavil přehlednou tabulku (nepojmenovanou, uvedenou na neočíslované straně -61-). Nejzávažnější identifikovaná rizika vybraná Paretovou analýzou (str.64) jsou přehledně shrnuta v nepojmenované tabulce na neočíslované straně (65). Autor předložil celkem sedm realistických námětů (v podobě návrhů a doporučení), jejichž realizace umožní snížit vliv identifikovaných rizik. Ačkoli v práci jsou formální prohřešky (např. číslování kapitol), v tomto případě akcentuji hodnotu obsahu práce i přístup studenta k jejímu zpracování a předkládanou diplomovou práci hodnotím celkově A. Práci doporučuji k obhajobě. Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázku: 1. Jaké doporučení na snížení rizik považujete za klíčové - své stanovisko zdůvodněte

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíl práce byl splněn.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část práce je zpracovaná požadovaným způsobem, autor se snažil používat co nejvíce nejnovější odborné publikace. Zařazením pasáže o hybných změnotvorných silách autor prokázal, že si uvědomuje dynamiku ekonomického subjektu i ekonomických procesů, to potvrzuje také tím, že teorii rozšířil o použití Paretova pravidla (kap.3.3 a 5.1).
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Analytickou část práce autor zahájil stručnou charakteristikou City Apart Hotelu, z analýz však vyplývá, že jeho znalosti jak o hotelu, tak problematice předmětu podnikání jsou mnohem rozsáhlejší a hlubší, než poznatky uvedené v kap.4.1,4.2. Jednotlivé analýzy na sebe logicky navazují, jsou zpracovány na potřebné úrovni podrobnosti a každá z analýz je ukončena výstižným shrnutím výsledků. Tato shrnutí jsou použita jako východisko pro sestavení SWOT analýzy, která se stala podkladem pro vypracování FMEA . což následně umožnilo sestavit přehlednou tabulku (nepojmenovanou, uvedenou na neočíslované straně -61-). Nejzávažnější identifikovaná rizika jsou vybrána Paretovou analýzou (str.64) a přehledně shrnuta v nepojmenované tabulce na neočíslované straně (65).
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce má značný praktický význam pro City Apart Hotel především z následujících důvodů: - na velmi dobré úrovni jsou zpracovány analýzy makro i mikroprostředí, poznatky z nich umožňují rozlišit vlivy oboru podnikání i zvláštnosti vyplývající ze specifik City Apart Hotelu. - je zpracována SWOT analýza, z ní se dá odvodit stávající strategie SWOT i zformulovat nová SWOT strategie - aplikace metody FMEA odkryla stávající rizika - jsou podány návrhy na snížení vybraných identifikovaných rizik . Tyto návrhy respektující zvláštnosti City Apart Hotelu Teoretické využití spatřuji v kombinaci použitých metod jednak pro identifikaci rizik, ale také pro benchmarking hotelových zařízení. PESTLE ,Hybné změnotvorné síly, Porter model 5 sil, Analýza účetních výkazů, Mc Kinsey 78 S, SWOT FMEA, Paretovo pravidlo
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Je na požadované úrovni.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Číslování kapitol v obsahu je chybné stejné chyby se objevují se i číslování jednotlivých kapitol v textu, což paradoxně usnadňuje orientaci (alespoň podle čísel stran)v textu. Strany 63 a 65 nejsou číslovány, tabulky na těchto stranách nejsou pojmenovány a nejsou také uvedeny v seznamu tabulek Úprava práce je kvalitní. Jazyková úroveň (sémantika i syntaxe) je nadprůměrná, v diplomových pracích méně častá.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rouzková, Šárka

Posuzovaná diplomová práce dle mého názoru splňuje obsahové i formální nároky na závěrečné práce kladené a jako oponent ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103697