PRAŽÁK, J. Automatizované měřicí zařízení pro testování programátorů ELNEC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Šedivá, Soňa

Cílem diplomové práce, jejíž téma si student domluvil ve firmě EPS Czech, s.r.o, bylo vytvoření automatizovaného měřicího zařízení, které má sloužit pro ověření definovaných parametrů programátorů Elnec. Práce navazovala na semestrální práci, ve které student provedl popis funkce a základní parametrů programátorů Elnec, popsal stávající řešení ověřování parametrů, které probíhá manuálně, a navrhl možná řešení automatizovaného měřicího zařízení. V diplomové práci pak navázal finálním návrhem měřicího zařízení, výběrem potřebných komponent, realizací elektronické části automatizovaného měřicího přístroje i testovacího přípravku, realizací firmwaru a ověření funkčností. Nadstandardně byly realizovány a otestovány dvě varianty měřicího přístroje, jednak s využitím reléových přepínačů a dále s využitím analogových multipexerů. Obě funkční provedení byly předvedeny vedoucí práce. Výsledkem diplomové práce je tak zařízení, které zkrátí časovou náročnost prováděného testu více jak desetkrát. Rozsah diplomové práce (69 stran od úvodu po závěr) odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Práce je psána v logickém sledu a student využil při zpracování práce 29 literárních zdrojů, na které se průběžně odvolává. Při kontrole v systému Theses nebyla zjištěna zásadní shoda s jinými porovnávanými dokumenty. Diplomant pracoval na své práci samostatně a svědomitě. Velmi dobře si rozvrhl práci a v průběhu semestru překládal dílčí výsledky. Konzultace s vedoucí práce probíhaly v pravidelných intervalech. Doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Štohl, Radek

Cílem práce bylo vytvoření automatizovaného měřicího zařízení, které bude sloužit pro ověření definovaných parametrů programátorů Elnec. Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první části je provedena literární rešerše programátoru Elnec, konkrétně typ BeeHive304. Druhá část práce (kapitoly 2 a 3) je věnována definování požadavků na automatizované měřicí zařízení a nástin možných 4 řešení. V této části postrádám rozbor propojení navrhovaného měřicího zařízení se softwarem PG4UW pomocí kterého obsluha v současnosti vyhodnocuje parametry programátoru. Dále definovaný požadavek na přesnost měření 10 mV bez uvedení měřicího rozsahu je zavádějící. Třetí část (kapitoly 4 a 5) popisuje návrh dvou vybraných řešení automatizovaného měřicího zařízení. Jedno bude využívat elektromagnetické relé a druhé řešení bude postaveno na analogových multiplexorech. Čtvrtá část (kapitoly 6 až 10) se týká vlastní realizaci a testování vytvořených prototypů. Z textu diplomové práce není na první pohled zřejmé množství práce, které během dvou semestrů student udělal. Rozsah práce je 70 stran (počítáno od úvodu po závěr), což odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. V práci se vyskytuje minimum gramatických chyb a překlepů. I přes výše uvedené výtky se domnívám, že byly splněny požadavky na diplomovou práci, a doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 141612