KUČEROVÁ, K. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Fojtů, Kateřina

Finanční analýza vybraného podniku je téma běžné. Pro řešení lze využít běžně známé postupy, autor nevyužívá alternativní řešení. Jednotlivé metody finanční analýzy jsou využity běžným způsobem. Teoretické znalosti nejsou zpracováním práce rozšířeny, jde pouze o praktickou aplikaci. Výsledky mají jasnou použitelnost pro konkrétní firmu. Jedná se o standartní práci, kdy zanalyzovala vybranou společnost, byla schopna si logicky jednotlivé analýzy propojit a odhalit problematické oblasti. V rámci svých návrhů nabízí adekvátní řešení pro jednotlivé problematické oblasti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Procházková, Kateřina

Bakalářská práce je zpracována na dobré úrovni. V práci je řešena problematika finanční analýzy, což je běžné téma. Tomu odpovídá i praktická část, kdy byly zvoleny běžné postupy pro zpracování finanční analýzy vycházející z teoretických poznatků. SLEPT analýza je spíše všeobecná, v práci není provázanost jednotlivých faktorů s konkrétním podnikem. Výsledky finanční analýzy pak autorka porovnává s konkurencí i oborovými průměry. V návrhové části se autorka snažila jednotlivé návrhy podrobněji rozpracovat a vyhodnotil taktéž jejich finanční a ekonomický přínos pro analyzovanou společnost. Návrhy jsou všeobecného charakteru (např. u faktoringu bez hlubší analýzy a rozboru druhů pohledávek - např. z hlediska doby po splatnosti).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 133881