BORSKI, R. Řídicí systém malé laboratorní větrné elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šlezingr, Jan

Hlavním úkolem bakalářské práce bylo vytvoření systému pro měření provozních parametrů malé větné elektrárny a záznam dat do databáze. Student vytvořil v prostředí LabView software platformu CompactRIO. Vytvořil tak spolehlivé a výkonné zařízení pro záznam výkonu, dodané energie a otáček malé větné elektrárny. Při této práci si počínal samostatně, jak při hledání podkladů pro svou práci, tak při samotné realizaci. Výsledkem je dobře provedená práce, která splnila požadavky zadání. Výsledky práce je možné využít pro rutinní provoz malé větrné elektrárny a pro další rozvoj v oblasti výzkumu obnovitelných zdrojů elektrické energie. Předložená bakalářská práce je sepsána přehledně a výstižně, student v ní předkládá teoretické podklady pro svou práci a dokumentuje práci kterou odvedl. Přílohou práce jsou funkční schémata vytvořeného systému. Vytknout lze jen rozkolísaný sloh práce v teoretické části, daný přebíráním informací z různých publikací a vyjadřování v popisu činnosti programu, které je spíše populárně naučné, než odborné. Toto však nemá vliv na kvalitu odvedené práce. Práci hodnotím jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Bok, Jaromír

V bakalářské práci se student věnuje návrhu řídícího systému pro řízení chodu malé větrné elektrárny, která má být umístěna na střeše budovy A3, v níž momentálně sídlí Ústav elektroenergetiky. Navrhovaný řídící systém elektrárny má nahradit původní výrobcem dodaný řídící systém, který však plně nevyhovuje všem požadavkům investora. Hlavním nedostatkem původního systému je nemožnost jeho spolupráce a komunikace s externími zařízeními, zejména tedy se zakoupenou meteorologickou měřící stanicí a počítačem, jež má sloužit k archivaci naměřených dat jednak z meteorologické stanice, a jednak ze samotného provozu větrné elektrárny. Práce je strukturována do na sebe navazujících kapitol, v nichž jsou nejprve rozebrány typy větrných elektráren, je pojednáno o ochranách standardně používaných u větrných elektráren, dále o možnostech využití vyrobené elektrické energie, atd. Stěžejní část práce je tvořena samotným návrhem řídícího systému, kde student pomocí softwaru LabVIEW vytváří zdrojový kód pro řídící jednotku CompactRIO osazenou vhodnými měřícími kartami. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Formální nedostatky bakalářské práce: 1) Bakalářská práce obsahuje nebývale hodně gramatických chyb, ve složitějších souvětích student prakticky neuznává použití čárek oddělujících hlavní věty od vět vedlejších, čímž v některých případech zásadně pozměňuje skutečný význam věty jako celku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce C 7/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Odborná úroveň práce C 38/50
Splnění požadavků zadání A 19/20
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 39030