KARLÍKOVÁ, J. Návrh změn motivačního programu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kruntorádová, Markéta

U obhajoby navrhuji zodpovězení následující otázky: V práci neuvádíte harmonogram realizace navrhovaných změn. Jak dlouho se domníváte, že bude tvrat příprava a zavední Vámi navrhovaných změn v motivačním programu společnosti? Ve kterém období by bylo nejvhodnější s těmito činnostmi začít?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B Navrhovaná řešení jsou standartní pro tento typ práce, nepřináší nový pohled na zkoumanou problematiku. Kladně hodnotí rozpracování návrhů do kafeteria systému.
Přínos a praktické využití návrhu B Práci považuji za přínosnou z hlediska ukázaní směru společnosti jakým se může vydat. Na druhé straně je nutné v případě tohoto návrhu počítat se zvýšenou administativní náročností a tím pádem i vyšší pracovní vytížeností určitých zaměstanců.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Studentka docházela pravidělně na konzultace dle potřeby při zpracovnání práce, prokázala schopnost samostané práce a zájmu o řešenou problematiku.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B Práce je zpracována dle normy. Drobné výhrady lze nalézt u citavání obrázku v teoretické části, kde není zcela přesně dodržen pokyn směrnice. Dale jako drobný nedostatek shledávám menší rozsah práce s monografickou literaturou.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Po formální stránce práce splňuje požadované standarty až na drobné výjimky jako např. rozdělení tabulky na 2 strany. Opětovně jako mírný nedostatek shledávám odbornou jazykovou úroveň.
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Teoretickou část práce shledávám z hlediska rozsahu i obsahu dostačující k vypracování následných analýz a navrhu řešení.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C Analytická část práce je zpracována standartními metodami průzkumu sekundárních dat a dále dotazníkovým šetřením, které je vyhodnoceno základními statistickými metodami četnosti.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vašina, Oldřich

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 40226