TRÁVNÍČKOVÁ, H. Implementace přenosového protokolu pro přenos dat mobilní cirkulační jednotky pro převoz plic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekora, Jiří

Předmětem práce Hany Trávníčkové byla implementace přenosového protokolu pro mobilní cirkulační jednotku pro převoz plic. V úvodu práce je kromě potřebné fyziologie popsán modul mechanického plicního simulátoru a mobilní cirkulační jednotky, vyvinutý v rámci projektu Alveopic, na který práce svým výsledkem navazuje a rozšiřuje jej. Dále jsou diskutovány vhodné komunikační protokoly a standardizovaný datový protokol pro přenos medicínských dat. V praktické části je proveden návrh struktury datového rámce pro přenos veličin a sestavena sada programů v prostředí Matlab pro testování konzistence přenášených dat z aplikací vyvinutých v rámci uvedeného projektu. Po formální stránce vytýkám horší čitelnost některých obrázků, drobný prohřešek proti logice členění kapitol (1.3.1) a zápis elektronických zdrojů v neinterpretovatelné podobě (URL). Práci studentky Hany Trávníčkové hodnotím známkou "výborně" / A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mézl, Martin

Předložená diplomová práce se zabývá implementací přenosového protokolu pro mobilní cirkulační jednotku pro převoz plic. V teoretickém úvodu práce je popsána dýchací soustava člověka, modul mechanického plicního simulátoru a mobilní cirkulační modul. V další kapitole jsou popsány běžné komunikační protokoly a standardizovaný datový protokol pro přenos medicínských dat. V této části se studentka dopouští drobných chyb v aktuálnosti verzí datových standardů (NČLP je verzi 02.44 a DS4 je nyní ve verzi 04.08). V praktické části studentka navrhla strukturu zprávy pro přenos měřených veličin. Kladně hodnotím úspěšnou implementaci alarmu a mezních hodnot podle norem ISO/IEEE. Studentka se též podílela na realizaci dvou aplikací v prostředí Java pro operační systém Android. První aplikace slouží pro monitorování a nastavení hodnot pro mobilní cirkulační modul s přenosem zpráv přes rozhraní Bluetooth. Druhá aplikace slouží jako simulátor plic. Obě tyto aplikace byly testovány pomocí testovacích rutin, které studentka sama navrhla. Diplomová práce vznikala ve spolupráci s mezinárodním projektem AlveoPic. Práce je logicky členěna do devíti kapitol. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Vytýkám pouze několik gramatických chyb ve psaní čárek ve větách a chybné psaní pomlček. Některé kapitoly používají zanoření až do čtvrté úrovně, kterému se šlo vyhnout. Rovněž kvalita některých obrázků je nedostačující. Práce působí uceleně a splňuje všechny body zadání. I přes uvedené nedostatky práci hodnotím stupněm výborně (A – 90 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 73076