HOBŽA, J. Realizace automatizovaného konvertoru tabulek do LATEX [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Staněk, Kamil

Hlavním úkolem bakalářské práce bylo vytvořit automatizovaný konvertor tabulek do kódu LATEX. Zdánlivě jednoduché zadání může působit dojmem, že jde o snadný úkol. Velmi nadstandardní rozsah zpracování tématu je důkazem opaku. Je velmi náročné pojmout takto obsáhlou tématiku zpracování převodu tabulek z Microsoft Excel do LATEX. Autor při zpracování tématu postupoval systematicky a jednotlivé části průběžně konzultoval. Práce je svým rozsahem delší, než jsou požadavky kladené na bakalářskou práci, neboť stanoveným cílem bylo vytvoření podrobné dokumentace řešení zadání. Výsledkem je tedy práce, na které mohou stavět další studenti. Autor klade velký důraz na čistotu a srozumitelnost výstupního kódu, což se výrazně kladně projevuje na přehlednosti a čitelnosti LATEX kódu. Práce je natolik bohatá na ukázky výstupních kódů s přehlednými a srozumitelnými komentáři, že tyto kódy lze považovat i za výborný zdroj referenčních příkladů. Vytvořená portable aplikace je intuitivní, velmi dobře okomentovaná a přístupná včetně zdrojových kódů, pro potřeby vlastních úprav i studia zpracování tabulek. Aplikace bude zajisté v praxi využita mnoha dalšími zájemci nejen z řad akademických pracovníků, ale i studentů při konverzi tabulek do kódu LATEX. Snad jen drobná výtka, že v příští kompilaci programu je vhodné zahrnout do GUI i kontakt na autora a číslo verze programu, případně zkusit použít Git distribuci a trochu více se zaměřit na ošetření výjimek. Všechny zadané cíle bakalářské práce byly beze zbytku splněny a některé i výrazně překročily očekáváný výstup nad rámec BP. Autor pří zpracování zadání také prokázal výbornou práci s mnoha zdroji. Autor se v textu nevyhnul drobným chybám v interpunkci a používaní hovorových výrazů místo přesnějších technických. Bonusem nad rámec zadání je implementovaná nápověda přímo v programu napomáhající pochopení významu konkrétních nastavení. A rovněž přidání funkcionalit v otáčení tabulek, včetně jejich rozdělení na více stran. Tuto práci doporučuji k případnému ocenění za vynikající bakalářskou práci. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ježek, Michal

Výsledná práce je velmi rozsáhlá, podrobná a splňuje všechny stanovené cíle. Autor evidentně věnoval závěrečné práci velmi mnoho času a úsilí, ať už studiem struktury Excelovských dokumentů, tak i prací nad zdrojovými kódy vlastního konverzního programu. Dokument je však psán velmi familiárním stylem, což současně s komplikovaně formulovanými souvětími nebo i celými odstavci činí některé pasáže dokumentu velmi obtížně čitelné. Dále jsou v dokumentu i některé faktické chyby jako například špatný datum čestného prohlášení nebo například prohozené maximum a minimum jednoho z grafů v obrázku č. 9. Mezi další nedostatky patří velmi dlouhé popisy obrázků, tabulek a výpisů. Texty obsažené v těchto popisech je vhodnější umístit do jednotlivých odstavců a vložené tabulky, výpisy kódu a obrázky mít nazvané pouze výstižně a krátce. Další výtka patří popisu vlastností Excelovských tabulek, kde v kapitolách 3.3 - 3.7 není zcela zřejmé které vlastnosti a proměnné jsou součástí Excelovského dokumentu a které proměnné a vlastnosti jsou součástí vytvářeného programu. Všechny zmiňované nedostatky bohužel snižují výslednou hodnotu jinak velmi hodnotné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139330