VITÁSEK, L. Mechanické vlastnosti Al slitiny připravené pomocí procesu SLM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pantělejev, Libor

Předložená práce se zabývá mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi materiálů zpracovaných metodou SLM se zaměřením na slitiny hliníku. Student ke zpracování tématu přistoupil aktivně, prokázal experimentální zručnost i schopnost práce s cizojazyčnou literaturou. Nutno také zmínit, že se úspěšně zapojil do týmu řešícího danou problematiku v rámci projektu GAČR. Práce je jak po formální, tak po věcné stránce zpracována velmi kvalitně. Předložený text je čtivý, obsahuje minimum nepřesností, grafická úroveň je velmi dobrá. Celkově práci hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štěpánek, Roman

Předložená diplomová práce Bc. Ladislava Vitáska na téma „Mechanické vlastnosti Al slitiny připravené pomocí procesu SLM“ byla vypracována v celkovém rozsahu 77 stran a byla rozdělena do deseti kapitol. V prvních třech kapitolách autor popisuje metody aditivní výroby s přednostním zaměřením na metodu SLM. V následujících třech kapitolách autor krátce shrnuje základní fakta o hliníkových slitinách a provádí zevrubný rozbor dostupných literárních dat, která se zabývají vadami v dílcích vyrobených pomocí SLM a mechanickými vlastnostmi Al slitin vyrobených pomocí této metody. Ve zbylých kapitolách autor vytyčuje cíle práce, uvádí výsledky provedených analýz a na jejich základě vyvozuje závěry. Jak teoretická, tak experimentální část práce vykazuje velmi vysokou informativní úroveň a dobré logické uspořádání poukazující na velmi dobrou autorovu orientaci v dané problematice. Experiment samotný je prezentován přehledně na velmi dobré úrovni bez přítomnosti metodologických či faktických chyb. Závěry jsou prezentovány logicky a přehledně. Samotná práce nevykazuje prakticky žádné faktické, gramatické, pravopisné, stylistické ani typografické chyby. Práce se věnuje aktuálnímu tématu a splňuje veškeré požadavky kladené na závěrečné práce, proto ji doporučuju k obhajobě s celkovým hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101330