DVOŘÁK, P. Řízení a monitorování teploty laboratorní pece [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Zdeněk

Zadání bakalářské práce je spíše méně náročné, proto se dalo očekávat více variant řešení daného úkolu. Bakalář se věnoval řešení úlohy průběžně, ale časově náročné zkoušky regulace pece nejsou zvládnuty z důvodu časové tísně. Navržená regulace byla ověřena jen částečně a pro dvoupolohový regulátor s jednou hodnotou hystereze, proto není možné zhodnocení vlastností regulace ve smyslu bodu 4 zadání. Jinak bakalář pracoval zodpovědně a mimo zadání doplnil řešení o možnost monitorovat a ovládat provoz pece přes internet.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Marada, Tomáš

Předložená bakalářská práce řeší řízení a monitorování teploty laboratorní pece. Jedná se spíše o jednodušší úlohu s praktickou realizací. Úloha zahrnuje regulaci a snímání průběhů teplot žádaných a měřených, umožňuje nastavení časového průběhu požadované teploty. Aplikace je zpracována pro příklad vypalování drobných výrobků. Umožňuje archivaci průběhů teplot a taktéž sledování momentálních hodnot požadované a měřené teploty s možností spínání topení přes internet. V práci je uveden návrh na propojení laboratorní pece s počítačem s využitím vstupně-výstupního modulu DataLab společnosti Moravské přístroje. Použitá čeština je na nízké úrovni. Autor práce se bohužel nevyhnul množství pravopisných chyb a překlepů. Například na straně 15 řádek 6 slovo „Soplu“, strana 22 řádek 2 slovo „příjmání“, strana 33 řádek 18 slovo „záze“ atd. V práci také chybí číslování použitých vztahů. Práce obsahuje pouze malé množství experimentů. Experimenty, které jsou v práci obsaženy, mají nevhodně zvolený časový rozsah a nízkou rozlišitelnost akční veličiny. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 51874