FIXOVÁ, V. Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Při zpracování práce autorka projevovala zájem o zvolenou problematiku. Při zpracování musela klást důraz na to, aby název analyzované společnosti nebyl jednoznačně viditelný. Toto se projevilo v nutnosti překrývání některých částí ilustračních obrázků i fotografií. V práci je využito standardních analytických přístupů a metod, které dávají podněty pro následné návrhy. Tyto jsou pak k dosažení stanovených cílů relevantní, vhodné a realizovatelné. Výstupy práce v podobě výsledků jednotlivých analýz a následných návrhů lze označit za prakticky využitelné. Otázka k obhajobě: 1) Jak by podle Vás mohl vypadat scénář rozhlasové reklamy pro místo prodeje (kap. 3.4.1)? Kdo tuto reklamu bude nahrávat? 2) Zkuste vysvětlit důvod přínosu rozhlasové reklamy - "Spokojenost zákazníků"?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Předložené návrhy směřují k naplnění stanovených cílů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup i použité metody lze požadovat za standardní a adekvátní vzhledem ke zvolenému tématu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Autorka v práci prokazuje schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry. Místy tyto nejsou zcela jednoznačné, nicméně jsou pochopitelné.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky práce jsou prakticky využitelné ať už z pohledu na využití výsledků analýz, tak i návrhů. U některých návrhů není zcela jisté, jestli je vhodný pro celou maloobchodní síť analyzované společnosti a nebo pouze pro jeden konkrétní obchod.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce využívá standardní logické a přehledné struktury. Je zde využito vhodné terminologie.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je využito adekvátních zdrojů, které jsou uvedeny i citovány.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Havíř, David

Práce je postavena na odborných zdrojích, dále na analýze využívající vhodných metod. Samotné návrhy se orientují na vymezený cíl, tedy zlepšení povědomí o značce a nárůst počtu nových zákazníku, a lze je převážně považovat za přínosné. S nedostatky týkající se konkrétních doporučení a uváděných předpokladů je práce na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Práce dobře naplňuje stanovený cíl.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postup řešení je logický, práce využívá metod, které jsou pro tento typ práce adekvátní.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C V práci jsou získány informace týkající se zákazníků dané firmy. Některé uváděné dílčí závěry v analytické části lze považovat spíše za spekulace. Způsob využití výsledků dotazování pro vlastní návrhy není úplně zřejmý.
Praktická využitelnost výsledků C Návrhy jsou do jisté míry prezentovány tak, že vycházejí z osobních domněnek a úvah, vhodnost konkrétních doporučení je tedy hůře posouditelná. Odhadované náklady a návratnost investic je diskutabilní. Obecně však lze návrhy považovat za vhodné.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má nadstandardní délku, vhodnou a jasnou strukturu, použitá terminologie i odborná jazyková úroveň je převážně adekvátní, místy na nižší úrovni.
Práce s informačními zdroji B Práce vychází z odborných zdrojů, se kterými je pracováno adekvátně.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 135112