FEJTA, J. Návrh konstrukce stavebního návěsu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student Josef Fejta se ve své práci zabývá návrhem konstrukce stavebního návěsu a pevnostní analýzou vanové korby, jakožto primární nástavby stavebního návěsu. Jedná se o tvorbu prototypu dvounápravového návěsu s celkovou přípustnou maximální hmotností 22 tun. Práce obsahuje v úvodu obecný přehled koncepcí stavebních návěsů stejné hmotnostní řady od předních evropských i tuzemských výrobců. V nosné části práce byla popsána vlastní koncepce konstrukce návěsu, která byla navržena na základě požadavků zadání, legislativních omezení a konstrukčních možností. V druhé části diplomové práce student provedl numerickou pevnostní kontrolou vanové nástavby z vysokopevnostní oceli. Práce je velmi rozsáhlá a v jednotlivých podkapitolách student vysvětluje své postupy ke koncepci i k pevnostní kontrole. Výhrady k postupu práce nemám. Výhrady mám z hlediska formálního: Překlepy – strana 12, 25, 39, 63, 66, 69, 71. Citace na stranách 22. – 24. není dostatečně uvedena. Špatné jednotky zrychlení na straně 39. a 40. U výpočtů na straně 33. až 40. neuvedeny hodnoty dosazených parametrů. Není jasně uveden zdroj postupu při výpočtu v kapitole 6.2.2 na straně 44. Z hlediska výpočtů a návrhových zatížení je postup stanovení tlakového zatížení stěn vany fyzikálně správně pro sypký materiál. Lze namítat, že tento výpočet je vhodný pro stacionární zásobníky jako sila, která nejsou zatíženy dynamickými jevy při jízdě. Proto by bylo lépe dbát na dostatečnou bezpečnost s ohledem na pevnostní vlastnosti vanové korby. V práci použil student znalosti z oblasti navrhování kolových podvozků a znalosti z oblasti pevnostních výpočtů. Použité zátěžové stavy pro pevnostní výpočty napjatosti rámu jsou vhodné a mají návaznost i na požadavky legislativy. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání kompletní. Postup a rozsah řešení práce je správný a úplný. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je velmi dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je výborná, zpráva obsahuje značné množství schémat. Stylistická úprava je výborná. Student se vyjadřuje technicky a věcně. Citace zdrojů informací jsou uvedeny správně. Výkresová část práce je dle zadání a má velmi slušnou kvalitu zpracování. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Molva, Martin

Diplomová práce se věnuje návrhu a pevnostní analýze konstrukce traktorového stavebního návěsu. Autor práci rozdělil do 9 kapitol, které na sebe vzájemně navazují. Práce je z hlediska dílčích cílů úplná a neobsahuje žádné zásadní chyby. První teoretickou část práce autor vhodně doplnil o stručné rozdělení návěsných a přívěsných vozidel. Zde jsou drobné nepřesnosti související s použitým závěsným zařízením pro horní/spodní připojení – pro oba typy je totiž možné připojení jak pomocí tažného oka, tak pomocí kulové pánve. Na straně 16 a 17 se objevují nesprávné nebo netechnické termíny jako je: hydraulický nebo pneumatický zdvih nástavby nebo píst pro zvedání korby. Kapitolu 2 autor věnoval konkurenčním strojům v oblasti dopravně-stavební techniky a rozebral zde hlavní parametry, které jsou shrnuty v příloze 4 včetně porovnání s navrhovanou vlastní koncepcí. Legislativním požadavkům je věnována kapitola 3 a zde je velice správně uvedena změna, která se týká vyhlášky č. 209/2018 Sb. V kapitole 3.5, která se na ni odkazuje, postrádám zmínku o bodu 3 a 4 paragrafu 5, kde je rozšířeno možné zatížení dvoj nebo trojnápravy s dílčím rozvorem vyšším, než 1,8 m. V kapitole 4 je zmíněn vlastní konstrukční návrh, jež je správně doplněn o tabulku se základními technickými parametry navržené koncepce Velice kladně hodnotím volbu jednoho typu náprav pro oba způsoby odpružení, nicméně zde postrádám stručnou zmínku např. o nosnosti jak náprav, tak zvoleného odpružení. S ohledem na použité pneumatiky a poměrně velký rozvor náprav, by bylo dobré zmínit možnost použití zadní řiditelné nápravy. Stejně tak doplnit návrh o krátký výčet a popis prvků, které jsou nutné k bezpečnému provozu stroje na pozemních komunikacích: povinné osvětlení, požadavky na brzdovou nebo hydraulickou soustavu nebo například boční a zadní ochranné zařízení proti podjetí. Samotná podoba návrhu je poměrně kvalitní a obsahuje minimum nedostatků, které souvisejí např. s pracností výroby nebo zkušenostmi z provozu: ohýbaný profil sloužící v plné délce jako dosedací plocha na podvozek (Obr. 12) nebo zajištění zadního čela proti pootevření (Obr. 16), či hlavní čep ramene kinematiky uložený kompletně skrz horní lem vanové korby (Obr. 17). Od kapitoly 5 se autor věnoval přípravě a následné samotným pevnostním výpočtům. Ty jsou správně provedeny pro běžné zátěžné stavy. Na začátku této kapitoly je tvrzení o nestandardních zátěžných stavech, avšak zde postrádám jejich znění. Samotné výsledky jsou příznivé a nepřekračují hodnoty návrhové pevnosti. Kladně hodnotím uvedení kapitoly 9, která se věnuje dílčím výpočtům navržené koncepce. Výkresová dokumentace je zpracována kvalitně a neshledávám v ní žádné zásadní nedostatky. I přes výše uvedené nedostatky, které z velké části primárně nesouvisí s pevností analýzou, má práce velmi dobrou úroveň a je pro budoucnost naší firmy přínosem. Vyzdvihl bych studentovu samostatnost a svědomitý přístup k tvorbě diplomové práce, což jsou dobré předpoklady do budoucí praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124317