WINTER, J. Kategorizace asfaltových finišerů s šířkou pokládky 1500 až 6500 mm [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená práce se zabývá problematikou asfaltových finišerů s šířkou pokládky 1500 až 6000 mm. Dle zadání má rešeršní charakter. Práce je logicky a přehledně členěna a autor v ní vystihl základní konstrukční varianty. K problematice konstrukce finišerů existuje velmi málo odborné literatury. Hlavní zdroj poznatků byly tedy informace hlavních světových výrobců, které byly dostupné na internetu. Dále je zřejmé, že se p. Winter spojil i s některými dodavateli těchto strojů v ČR. V práci je provedený (v rozsahu 10 stran) velice fundovaný rozbor konstrukčních řešení jednotlivých konstrukčních uzlů stroje. Jedná se o zcela původní práci autora. V další části je uveden (v rozsahu 19 stran) přehled typických strojů hlavních výrobců a z toho vychází v kap. 4 vzájemné porovnání jednotlivých vlastností. I přes solidní úroveň práce s v ní p. Winter V nevyhnul několika drobným chybám zejména formálního charakteru: - v práci není uveden přehled zkratek a symbolů (je ale otázka jeho smyslu, když autor žádné v práci neužívá), - v kap. 4.1. má být místo „výkon“ uvedeno přesnějií „výkon motoru“, - v kap. 4 postrádám závěrečný komentář k vytvořenému porovnání vlastností a případné nastínění trendů (tzv. kritický rozbor). Předložená práce má i přes výše uvedené drobné výhrady celkově solidní úroveň a je v souladu se zadáním. Jaroslav Winter ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či dalšího studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student v této práci rešeršního typu provádí studii asfaltových finišerů s rozsahem technického parametru pokládky od 1,5m do 6,6m. V první části popisuje jednotlivé konstrukční části těchto strojů. V druhé části práce provádí přehled výrobců, rozdělení a hodnocení technických a provozních parametrů pomocí základních parametrů. Na závěr hodnotí tyto stroje i po konstrukčně-technologické stránce slovním popisem a definuje praktickou připomínku o katalogově udávaných parametrech a praktických možnostech stroje a technologie pokládky. V práci je i několik formálních nepřesností, jako na str. 7 nejsou v textu uvedeny popisky k obrázku 1, nebo na straně 15 a 16 drobné překlepy v jednotkách a na straně 35 ne zrovna vydařené technické vyjadřování. Některé citace v seznamu nejsou zcela podle normy o citaci převzatých děl. Bakalářská práce je z hlediska formálnosti a technického zpracování na velmi slušné úrovni. Práce má sice některé drobné nedostatky v obrázcích a v drobných překlepech v textu, ale vzhledem k rozsáhlosti práce jsou tyto drobnosti zanedbatelné. Student prokázal zájem o tuto oblast strojů. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38234