SONBOL, D. Programovatelné logické automaty Schneider a jejich využití ve výuce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Červinka, Dalibor

Bakalářská práce pana Sonbola dokumentuje vytváření výukových přípravků do laboratorní výuky programovatelných logických automatů. Student velmi aktivně a iniciativně přispěl k vývoji a výrobě mnoha přípravků a téměř samostatně se zorientoval v programování PLC Schneider Electric Modicon. Vznikla jedna laboratorní úloha ve dvou variantách a další budoucí úlohy byly nastíněny. I přes drobnou jazykovou bariéru působí text dobře a může být užitečnou pomůckou pro studenty, kteří zatím nemají s použitím PLC žádnou předchozí zkušenost.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Knobloch, Jan

Předložená bakalářská práce pojednává o programovatelných logických kontrolérech. Je členěna do devíti kapitol, přičemž první čtyři jsou obecnějšího charakteru a zbývající kapitoly se již věnují konkrétní aplikaci. Z tohoto hlediska považuji práci za vyváženou. V 7. kapitole se pojednává o realizaci 8 ks rozšiřujících DPS určených pro výuku, což bylo provedeno nad rámec zadání. S použitím tohoto přípravku byla realizována jednoduchá úloha pro ovládání průmyslové armatury ve dvou variantách: programovacích jazycích LD a ST. Dále k této úloze byl vytvořeno návodné zadání pro výuku. Po formální stránce lze vytknout horší grafickou, stylistickou a jazykovou úroveň. V práci se vyskytují disproporční bitmapové obrázky a drobné chyby v podobě krkolomných vyjádření (např. str.36: zmínky o dvou armaturách). Předloženou práci považuji za přínosnou a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 142713