KATOLICKÝ, I. Návrh komunikačního mixu ve společnosti Gammarus, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Bakalářská práce byla sepsána na základě dostupných údajů, pečlivě a svědomitě. Otázky k obhajobě bakalářské práce: 1) Proč si autor myslí, že je vhodné navrhovat nové logo? 2) Proč si myslíte, že je dobré využit guerilla marketingu při propagaci?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Maloň, Radim

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 36865