NOVOTNÝ, O. Experimentální ověření konceptu aktivního řízení proudu na profilu křídla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Popela, Robert

Diplomová práce vznikla na základě zapojení studenta do výzkumných aktivit Leteckého ústavu FSI, konkrétně vývoje konceptu pro aktivní řízení proudění na profilech. Student se musel při zpracování zorientovat v problematice Active FLow Control obecně, seznámit se s předchozími teoretickými pracemi na konceptu na LÚ, navrhnout uspořádání experimentu pro ověření konceptu, navrhnout a vyrobit na přesnost velmi náročný model profilu do tunelu, seznámit se s ovládáním tunelu, provést experiment a vyhodnotit výsledky. Všechny tyto činnosti student zvládl vynikajícím způsobem, samostatně a s vlekou dávkou vlastní iniciativy, zejména pak však vytrvalosti v období karantény, která značně komplikovala realizaci měření. Výsledky práce jsou velmi cenné pro další vývoj konceptu a to i přes to, že nejsou tolik povzbudivé jako předchozí teoretické práce. Přispěly k pochopení podstaty jevu a potvrdily alespoň částečně některé předpovědi. Práci hodnotím jako vynikající, hodnotím známkou A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zima, Martin

Student Bc. Ondřej Novotný ve své diplomové práci navrhl experimentální aparát pro měření profilu křídla s aktivním řízením proudu na jeho povrchu. Následně prokázal funkčnost aparátu provedením série experimentálních měření. Tímto splnil cíle zadání diplomové práce a umožnil tak provádět v budoucnu experimentální měření v dané oblasti na Leteckém ústavu. V úvodních kapitolách Ondřej Novotný rozebírá problematiku ovlivňování vztlaku na křídlech letadel a uvádí čtenáře do konkrétního problému aktivního řízení proudu na profilu křídla. Detailní rešerší se zabývá nejen zmíněným konceptem aktivního řízení proudu ale také provedenými experimenty v dané oblasti výzkumu, ze kterých následně mohl čerpat při návrhu vlastního experimentu. Dále student provedl konstrukční návrh experimentálního aparátu, který se skládá ze segmentu křídla určeného pro měření, vlastní měřící sekce aerodynamického tunelu a zařízení pro odběr a vyhodnocení měřených veličin. Samotný konstrukční návrh segmentu křídla bez a s štěrbinou pro aktivní řízení proudu byla výzva, kterou student zpracoval v takovém měřítku, kdy se v budoucnu může modulárně měnit přední část náběžné hrany a tak zkoušet různé konfigurace štěrbin. Zde bych chtěl tuto skutečnost vyzvednout. Po sestavení experimentálního aparátu byla provedena kalibrace, která je sice dostatečně, byť ne úplně přehledně popsaná. Během kalibrace i následného měření, byly zjištěny nedostatky v koncepci experimentálního aparátu. Mezi ně patří zejména nerovnoměrná distribuce vzduchu v štěrbině segmentu křídla. Je škoda, že během návrhu aparátu nebyla provedena analýza distribučního kanálu vzduchu, i když se jedná o jednoduchou geometrii, což citelně snížilo vypovídající hodnotu celého měření. I přes zmíněnou skutečnost student prokázal nadhled nad problematikou. Vyvodil výsledky z naměřených dat a v závěru doporučuje další kroky pro ověřování konceptu aktivního řízení proudu na profilu křídla. Diplomovou práci studenta Bc. Ondřeje Novotného doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125289