KOUREK, L. Výroba kotevního prvku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Hodnocení zohledňuje nižší kvalitu práce, formální náležitosti zpracování, výkresovou dokumentaci a přístup studenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Peterková, Eva

Bakalářská práce splňuje body zadání. Přehledně a logicky je vypracována úvodní teoretická část práce. Praktická část vykazuje chyby a nepřesnosti, zejména výkresová dokumentace neodpovídá předpokládaným znalostem studenta daného oboru. K práci mám následující připomínky a otázky: - V práci se vyskytují gramatické chyby a nesrozumitelná souvětí. - Vzhledem k tomu, že encyklopedický text by měl být tvořen souvislým textem, je nutné za větami tvořící výčet odrážek užít tečky, čárky nebo středníky, a to dle situace. - Popisky některých obrázků jsou příliš velké (např. obr. 5, 6, 9, 19 …). - U značek mezí kluzu a pevnosti musí být písmena „e“ a „m“ psána jako dolní index. Stejně tak jednotka MPa se píše s velkým M a P. - Str. 33, kontrolní výpočet střižníku na vzpěr je chybný. Autor užil vzorec pro nevedený střižník. - Střižník 1, označený jako nastřihovací střižník, je navržen neekonomicky. Při jeho výrobě bude velké procento odpadu nástrojové oceli. Při návrhu nástroje by bylo vhodnější odstřižení částečného okraje a můstku řešit dvěma jednoduchými střižníky. - Str. 36, špatné označení stroje v nadpise, pravděpodobně se jedná o překlep. - V ekonomickém hodnocení není započítána cena nástroje, což dle mého názoru není správné, neboť nástroj se bude vyrábět nový a tato položka ovlivní výrobní, respektive prodejní, cenu součásti včetně následného stanovení celkových nákladů a tzv. bodu zvratu. Výkresová dokumentace - Na výkrese sestavy je dle autora nástroj vyroben z různých materiálů. Dle typu šrafování je nástroj tvořen kromě oceli také z keramiky, zeminy a elastomeru. - Dále na výkrese sestavy chybí osy, rozlišení tloušťek čar, přehledné a jasné vedení řezů, přerušení čar vedených přes šrouby a kolíky, šrafy některých ploch, kóta zdvihu nástroje. Stopka má křížovou drážku, kóty na výkrese jsou příliš velké, nad razítkem jsou údaje, které se tam neuvádí, navíc uvedená šířka pásu 280 x 0,7 mm není šířka ale údaj o rozměrech řezu plechu. Název výkresu nesmí mít žádné zkratky. Řez B je veden přes stopku, v pohledu B-B však stopka v řezu rozkreslena není. - Autor absolutně nedodržuje správnou orientaci číselných údajů u kót, zejména na výkrese zadané součásti. - U výrobního výkresu „Kotevní prvek“ chybí zakótování polohy všech otvorů. - Na výkrese ohybnice chybí vyznačení místa řezu, zakótovaná rozteč otvorů pro střižná pouzdra a kolíky včetně tolerancí. - Na výkrese střižnice chybí kompletně zakótované otvory pro střižníky, dále vyznačený řez, vzájemná poloha otvorů pro kolíky včetně tolerancí, označení ostrých hran, dílčí drsnosti povrchu, tloušťka střižnice je navržena zbytečně velká. - Na výkrese ohybníku chybí zakótovaná rozteč otvorů pro šrouby a kolíky včetně tolerancí, není zde uvedena kóta hloubky otvoru 10H7. - Hmotnosti jednotlivých střižníků uvedených na výkresech neodpovídají skutečnosti. - Název „Matrice“ se neužívá, výkres měl být pojmenovaný „Střižnice“. - V kusovníku se mezi vyráběnými a normalizovanými dílci vynechávají volné pozice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 64323