PRANSPERGER, J. Paroplynový cyklus z hlediska termodynamiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Michal

Kvalitní práce na vysoké teoretické úrovni. Přestože téma je poměrně náročné, s vysokými požadavky na znalosti posluchače, autor se jej zhostil se ctí. Studiem většího počtu zdrojů se mu nejen podařilo shromáždit teoretické poznatky k danému tématu, ale ve výpočtové části je i úspěšně aplikovat při hodnocení paroplynového provozu teplárny Červený mlýn. Práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štětina, Josef

Obsahem práce je Paroplynový cyklus z hlediska termodynamiky. Text bakalářské práce má 31 stran textu. Grafická úprava splňuje požadavky na technický text. Práce obsahuje všechny povinné části a je členěn do kapitol a podkapitol. K textu mám tyto výhrady: •Určitě by textu prospělo zaformátování odstavců do bloku •V seznamu použitých symbolů chybí jednotky •Určitě by bylo vhodné se držet označení veličin dle předmětu Termomechanika (např. pro přivedené a odvedené teplo do cyklu) •V obr. 3 vysvětlete proč je ENTROPIE v sekundách Student čerpal pouze z domácí literatury a využil i Internetové zdroje. U tohoto tématu by stálo použít i zahraniční literaturu, která je k tomuto tématu dostupná. Citace na použité zdroje jsou v textu uváděny. Lze ocenit, že student kromě rešeršní práce provedl i zhodnocení skutečného provozu teplárny Červený mlýn. Student prokázal schopnost samostatně zpracovat dané téma, splnil podmínky zadání, práce obsahuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29637