MIŠINGER, L. Zlepšování provozních vlastností kluzného kontaktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselka, František

Student Mišinger Lukáš zpracoval diplomovou práci s názvem „ Zlepšování provozních vlastností kluzného kontaktu“. Je věnována aplikaci látek, snižujících v pracovní oblasti kluzného kontaktu velikost tření a optimalizující podmínky pro práci kluzného kontaktu. Této problematice se student věnuje dlouhodobě nejen na ÚVEE FEKT VUT v Brně, ale i v rámci naší zahraniční spolupráce s TU Omsk. S ohledem na naše omezené experimentální možnosti provedl několik zajímavých a unikátních experimentů na modelovém zařízení v TU Omsk, které potom dále analyzoval a studoval. Výsledky své práce průběžně a úspěšně prezentoval na studentských soutěžích EEICT. V průběhu zpracovávání BP prokázal i jazykové znalosti při studiu zahraničních literárních pramenů. Potěšil mě jeho zájem o uvedenou problematiku, vyžadující trpělivost a systematičnost v práci a vstřícné jednání. Domnívám se, že výsledky práce bude možno využít nejen ve výuce studentů na ÚVEE FEKT VUT v Brně, ale i v jeho další odborné činnosti. Vzájemnou spolupráci hodnotím jako výbornou a bezproblémovou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Hájek, Vítězslav

Diplomová práce studenta Lukáše Mišingera má značný rozsah a je zpracována pečlivě a odpovědně. Téma práce je dosti závažné, protože elektrické stroje s třecím uzlem se pooužívají v řadě aplikací, jak ostatně vyplývá i z předložené diplomové práce. Ústředním tématem práce je, jak zlepšit provozní podmínky kluzných kontaktů a jako řešení je navrhováno použití teflonu ( teflonových destiček).Práce obsahuje popis řady experimentů, mimo jiné i v elektrárně v Omsku, Výsledky experimentů jsou vesměs pozitivní a potvrzují možnost, resp. vhodnost navržené inovace. V této souvislosti je třeba ovšem připomenout, že existuje řada aplikací, např. v automobilovém průmyslu, kde by bylo vhodné analyzovat možnosti inovace kluzného kontaktu - mimo jiné v případě startérů, stěračových motorků atd. Diplomová práce má dobrou úroveň jak po stránce věcné, tak formální,snad jen lze připomenout, že seznam literatury by měl být napsaný ve formě, ve které je používán v literatuře a odborných publikacích.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 36175