REPASKÝ, A. HANGAR TICINUM – komunitní centrum na řece [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Student Adam Repaský si zvolil jako téma své závěrečné práce v magisterském studiu prostor a blízké okolí spícího Hangáru Ticinum pro hydroplány na řece protékající italským městem Pavia. Hydroplánové létání zde v minulosti zažívalo své slavné dny a nyní potenciál této budovy a okolí čeká na nové využití. Místní komunita uspořádala na toto téma architektonickou soutěž, což je výborná příležitost pro mladého architekta na počátku kariéry. Adam má se soutěžením bohaté zkušenosti, věnoval se jim poměrně hodně a slavil se svým týmem i mezinárodní úspěch. Svou prací i celkovým přístupem ke studiu prokázal, že ho vybraný obor architektury uchvátil na celý život a bude jeho profesní náplní. Odvedenou práci hodnotím kladně a cením si naši inspirativní spolupráci. Pro mě to inspirace byla. Děkuji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Student Adam Repaský si zvolil jako téma své závěrečné práce v magisterském studiu prostor a blízké okolí spícího Hangáru Ticinum pro hydroplány na řece protékající italským městem Pavia. Hydroplánové létání zde v minulosti zažívalo své slavné dny a nyní potenciál této budovy a okolí čeká na nové využití. Místní komunita uspořádala na toto téma architektonickou soutěž, což je výborná příležitost pro mladého architekta na počátku kariéry. Adam má se soutěžením bohaté zkušenosti, věnoval se jim poměrně hodně a slavil se svým týmem i mezinárodní úspěch. Svou prací i celkovým přístupem ke studiu prokázal, že ho vybraný obor architektury uchvátil na celý život a bude jeho profesní náplní. Odvedenou práci hodnotím kladně a cením si naši inspirativní spolupráci. Pro mě to inspirace byla. Děkuji.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Dvořák, Tomáš

Jedná se o velmi poctivě a kvalitně zpracovaný projekt, který ve většině kritérií snese srovnání s prací profesionálů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Přestože se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, kdy by so mohlo zdát urbanistické řešení jako méně podstatné, autor práce věnuje velkou pozornost urbanismu a to návrhem souboru přidružených staveb pro začlenění stavby do organismu města. Tyto stavby jsou navrženy na základě provedení důkladných analýz místa a města a dávají velký smysl pro začlenění nově rekonstruované stavby do okolí. Nový most, nábřeží i náměstí jsou navrženy v kontextu místa i města a vhodně propojují nyní nevyužívaná místa s velkým potenciálem pro budoucnost
Architektonické řešení A Autorovi se podařilo uchovat historický architektonický výraz stavby v její původní kvalitě a formě a přitom ze stavby vytvořit ikonický zářící diamant moderní stavby pro kulturní využití díky návrhu hybridních skleněných stěn. Návrh díky tomu zachovává historickou autentičnost stavby v její původní kvalitě, strohosti a formě. Autorovi se úspěšně podařilo vyřešit konflikt starého a nové, nutně vznikající při rekonstrukcích. Všechny nové prvky jsou navrženy s citem, logicky a harmonicky obohacující původní stavbu. U návrhu bych uvítal ještě větší zdůraznění hlavního vstupu do budovy při nástupu z ulice.
Provozní řešení A Provozní řešení je jednoduché, jasné, čitelné. Vnitřní dispozice multifunkčního prostoru je variabilní, navržená forma vtipně umožňuje rozdělení i sloučení do zajímavých celků. Navržené zázemí je logicky členěné a umožňuje budoucí operabilitu případných změn, které by čekaly autora při dalších fázích projektu. Jako drobnou, ale řešitelnou záležitost, vidím nutnost dořešení dopravního napojení na přilehlou komunikaci, umožnění parkování návštěvníků, zásobování, zastavení kiss/ride apod.
Technicko konstrukční řešení A Technickému řešení návrhu není co vytknout, vše je navrženo srozumitelně a technicky správně v kontextu návrhu stavby. Za nadstandardní práci považuji zpracování mostu a logiky jeho konstrukce v kontextu města. Návrh skleněných odvětrávaných fasád předsazených před stávající konstrukci stavby je vtipné a řeší tepelnou problematiku jak v zimě (zateplení), tak v létě (otevření klapek a odvětrání přehřívajícího se vzduchu). Letní bilance ze solárních panelů určitě pokryje potom potencionální potřebu dochlazení, kdy toto řešení bude mít tendenci se přeci jen trochu přehřívat. Jediná výtka by mohla být na chybějící místnost technického zázemí, která je ale v kontextu variability interiéru snadno řešitelná.
Formální úroveň A Předložená práce jako celek je graficky mimořádně hezky a kvalitně prezentována a to i při porovnání s prací profesionálních architektonických kanceláří. Jen vizualizace návrhu jsou spíše průměrné z hlediska tohoto srovnání, je nutno si ale uvědomit, že se jedná o studentskou práci, nikoliv o práci komplexně vybaveného profesionálního architektonického studia. I to, že tato práce snese toto srovnání, je zřejmé, že se jedná o celkově velmi kvalitní a nadstandardní práci. Škoda jen, že se prezentací nepodařilo více zdůraznit v pohledech nebo ve vizualizacích koncept svítícího skleněného diamantu tak, jak ho vnímám po podrobném prostudování této práce.
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 141080