PAVLOVSKÁ, E. Res Publica: ANNEXION / Brno – Římské náměstí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Diplomovou práci, jejíž nedílnou a určující součástí je urbanistický koncept regulace území, z kterého výsledný architektonický návrh zásadním způsobem vychází, hodnotím jako velmi zdařilý. Autorka pracovala při konceptu i návrhu stavby se silnými výtvarnými motivy, které v průběhu zpracování projektu prošly řadou podob až k výsledné podobě, které finální řešení výrazně posilují. Koncept návrhu, vytyčený v úvodu semestru, autorka postupně dopracovala do výsledné podoby bez zásadních kompromisů či revizí původní myšlenky. Samostatnou kapitolou je celková grafická a výtvarná podoba projektu, která posunuje návrh do další polohy a jejíž kvalita není zcela obvyklá…

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Přístup diplomantky ke zpracování lze hodnotit jako samostatný a aktivní a v podstatě profesionální.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Vydrová, Zdeňka

Diplomová práce svědčí o schopnosti autorky zabývat se urbanistickými problémy města v širších souvislostech a dopady platných legislativních podmínek na řešené území nebo místo a následně nalézt adekvátní architektonické řešení. Sympatická je snaha vysvětlit základní principy regulace řešeného prostoru v širších souvislostech a s analytickým přístupem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autorka vychází z urbanistické koncepce řešení specifického městského prostoru, který je součástí historického jádra města Brna, na nějž zpracovala v předdiplomním projektu pozoruhodnou práci a kde vytkla základní principy pro řešení tohoto městského veřejného a poloveřejného prostoru. Cíl navržené zástavby je zřejmý, pomocí řešených objektů utvářet městský živý prostor, propojovat místa různého měřítka a významu. Utvářením náměstí a vnitrobloku je definováno vlastní řešení objektů rozdílného měřítka a funkcí, které odpovídají specifickému umístění. Kladně hodnotím umístění domu „A“ ve stopě původní stavební struktury, která vystupuje v průhledu do ul. Františkánské
Architektonické řešení B Oba objekty jsou navrženy se snahou vytvořit lehce odlišné městské domy, které reagují na dané umístění. Pracuje s jednoduchým a přitom elegantním tvaroslovím, které dodává oběma domům přiměřený výraz a vhodný objem, který navazuje na okolní zástavbu. Kladně hodnotím práci autorky s hmotou domu A v nároží ulice Františkánské a Římského náměstí, která vystupuje z uliční čáry ulice a současně umožňuje volný průchod veřejným prostranstvím ustoupením parteru s navrženou arkádou.
Provozní řešení B Dispoziční uspořádání obou objektů je racionální s logickou vazbou na jedno schodiště a s rozvrstvením funkčních ploch pro veřejnost nebo společenství obyvatel podle vztahu k navazujícímu veřejnému nebo soukromému prostoru. Byty a ateliéry jsou navrženy různých velikostí, s vhodnou orientací ke světovým stranám. Nedostatečné jsou zejména u bytů 4+kk vstupní prostory, které bohužel neodpovídají navrženému celkovému standardu bytů. Tento prostor by měl být doplněn příslušným vybavením na drobné odkládání šatstva a obuvi.
Technicko konstrukční řešení B Technické řešení konstrukcí obou domů je přiměřené a logické, odpovídá charakteru navržených objektů. Předpokládám, že výkresy dispozičního řešení a řezy obsahují alespoň základní kótování.
Formální úroveň B Formální zpracování diplomové práce, které bylo předloženo k posouzení je na vysoké úrovni a svědčí o vytříbeném grafickém citu autorky.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 111009