JELÍNEK, A. Technologické podmínky aplikace supertvrdých řezných materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Jaroslav

Předložená diplomová práce je zaměřena na rozbor technologických podmínek využití supertvrdých řezných materiálů při realizaci obráběcích procesů. Práce je v souladu se zadáním členěna do šesti nosných kapitol. V úvodních kapitolách autor identifikuje supertvrdé řezné materiály a oblasti jejich možného nasazení. V následujících částech jsou rozebrány základní řezné podmínky a provedena technologicko-ekonomická analýza provozního nasazení supertvrdých řezných materiálů. Zvláště oceňuji experimentální část práce a porovnání dosahovaných parametrů pro zvolené podmínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Téma je rozděleno do přehledných kapitol. Autor se zabývá úvodní historií, rozvádí teorii supertvrdých řezných materiálů, možnosti jejich nasazení, dosahované parametry v obráběcích procesech a ke konci magisterské práce zařazuje praktický experiment pro získání vlastních výsledků. Dá se potvrdit dobrá úroveň všech těchto kapitol, jejich náplň je podložena odbornými znalostmi. V nemalé míře se ale vyskytuje nepřesná strojírenská terminologie a nevhodný gramatický styl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63889