SOVADINA, F. Tvorba edukačních úloh pro výuku metody konečných prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Nečas, David

Cílem bakalářské práce Tvorba edukačních úloh pro výuku metody konečných prvků (MKP) bylo zmapovat úlohy vyučované v rámci MKP na tuzemských i zahraničních univerzitách. Na základě rešeršní studie měla být následně vytipována nová zajímavá zadání, která by bylo možné využít při výuce MKP v magisterském stupni studia na Ústavu konstruování (ÚK). Student od samého začátku přistupoval k řešení velmi nezodpovědně. Nesplnil prakticky žádný z dohodnutých termínů, nereagoval na podněty ze strany vedoucího. S vlastní realizací bakalářské práce tak začal s velkým zpožděním, což se zcela nepochybně odrazilo na její kvalitě. Relativně detailně je zpracovaný teoretický úvod do MKP, který však vychází výhradně z jednoho literárního zdroje [4]. Následný krátký popis SW ANSYS obsahuje některé formální nepřesnosti, kdy autor například uvádí, že v případě klasického prostředí se pracuje pouze s využitím skriptů, což není pravda. Největší slabinu předložené práce však představuje její praktická část. Student při hledání inspirativních úloh sice oslovil relativně značné množství univerzit, ale vzhledem k tomu, jak pozdě s touto aktivitou začal, nezískal prakticky žádné relevantní podněty. Je třeba zmínit, že ze strany vedoucího nebyl student nijak limitován, mohl zpracovat libovolné typy úloh. Přesto se omezil na prutové konstrukce (inspiroval se tak mostovými konstrukcemi, které se ve výuce MKP na ÚK běžně využívají), kdy navrhnul tři různá zadání. Uvedený popis je však velmi stručný, postrádá originalitu a v textu se objevují převzaté fráze z výukových materiálů, které byly studentovi poskytnuty. Na základě konzultace s vedoucím byla následně rozpracována úloha střešní konstrukce Ústředního autobusového nádraží Zvonařka. V případě vytvořeného výpočtového modelu však chybí bližší informace o modelu geometrie, okrajových podmínkách, stejně jako detailní analýza výsledků. Jako negativum lze rovněž vnímat absenci výpočtu zaměřeného na kontrolu vzpěrné stability. Student následně realizoval experimentální ověření výpočtu, přičemž se zaměřil na porovnání průhybů získaných na základě MKP a experimentu. V případě experimentu však opět chybí hlubší analýza, stejně jako více fotografií kritických míst. Tvrzení, že se skutečné místo poškození shoduje s místem předpokládaným, tak nelze ověřit. Vzhledem k tomu, že student dokončoval práci v časové tísni, je text práce celkově na nízké úrovni, vyskytuje se zde velké množství překlepů a občasné netechnické formulace. Je třeba konstatovat, že práce nesplnila úvodní očekávání a požadavky vedoucího. Tato skutečnost přitom byla způsobena výhradně přístupem studenta. Pokud by plnil domluvený časový plán, mohla práce dosáhnout zcela jiné úrovně. S ohledem na výše uvedené práci nedoporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm F.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita F
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis F
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
F

Posudek oponenta

Vrbka, Martin

Jedná se o rešeršně-syntetickou BP, která má za cíl zmapovat a vytvořit edukační úlohy pro výuku MKP na ÚK FSI VUT v Brně. Téma BP je poměrně atraktivní, nicméně studentem je velice špatně zpracované. Kapitola "Analýza problému a cíl práce" je nedostatečně propracovaná. Kapitola "Přehled současného stavu poznání" pojednává o teoretickém úvodu do MKP, která je však pouhým opisem skript (zdroj 4). Přitom by tato kapitola měla obsahovat podstatnou část rešerše typů úloh řešených na univerzitách. Domnívám se, že počet a typ řešených úloh na univerzitách, které student předložil, není dostatečný. Navržená úloha (třetí varianta) není zásadně špatně zvolená, nicméně chybí podstatné informace typické pro výpočtové modelování - např. nikde jsem nenašel měřítko modelu. Výsledky neobsahují např. označení nebezpečných míst a zobrazení průběhů napětí. Rovněž výpočet neobsahuje informaci, k jakému meznímu stavu byla konstrukce počítána. V BP se vyskytuje několik formálních chyb, např. chybí jednotky nebo jsou zapsány špatně. Práci hodnotím stupněm E a žádám zodpovězení následujících otázek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 105829