CHUDOBA, F. Návrh zásobování vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Autor kvalitně pracuje s literárními zdroji a z textu je zřetelný i vlastní pohled na řešené téma. Dobrou interpretační schopnost z provedených analýz potvrdil autor v návrhu řešení a závěrech předložené práce. Samotný návrh svědčí o vysoké míry pochopení dané problematiky. Práce s detaily a snahy zachytit co nejvíce možných proměnných ovlivňují pozitivním způsobem výsledky práce. Práce je svým zpracováním unikátní a hodnotím ji nejlepším možným stupněm i díky přístupu studenta ke zpracování a průběžným konzultacím.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavelka,, Vladimír

Autor vycházel z velmi dobré vlastní znalosti procesů, našich produktů a jejich specifik a pracoval se zcela konkrétními údaji naší společnosti. Jeho práce navazuje na mapování procesů a produktovou analýzu, kterou autor prováděl v posledním roce v rámci jeho zaměstnání v naší společností. Autor dokázal dobře využít informace ze zpracované literatury v kombinaci se získanou znalostí specifik našeho oboru. Autor provedl rozsáhlou analýzu, na jejímž základě formuloval konkrétní návrhy a doporučení. Závěry práce jsou relevantní a jednoznačné. Přínos práce spočívá především ve vytvořené metodice pro kategorizaci produktů odpovídající našim specifikám, stanovení plánovacích, respektive zásobovacích strategií pro každou kategorii včetně nastavení nákupního/výrobního cyklu, které jsme doposud postrádali. Jsem přesvědčen, že implementace povede ke zvýšení dostupnosti zboží (customer service level) v kombinaci s optimalizaci nákladů (skladování, nákup a likvidace). Navrhované řešení je nyní implementováno, zatím mimo firemní ERP. Implementace v rámci ERP se očekává v dalším kroku, po ověření konkrétních výsledků. Cíl práce byl jednoznačně splněn. Práce má přehlednou a logickou strukturu. Rozsah textu práce, zejména teoretické části, a místy trochu složitý jazyk ale nebyl ideální pro praktickou implementaci. Autor proto v rámci firmy prezentoval řešení ve formě profesionální video-prezentace a vytvořil interní produktovou „Kalkulačku“ - excel nástroj pro další individuální produktové analýzy. Tím výrazně zjednodušil a zrychlil praktickou implementaci. Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 142932