VALIHRACHOVÁ, L. Rozdíly mezi českou účetní legislativou a mezinárodními účetními standardy u dlouhodobého majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernica, Martin

1.Uveďte, zda-li má pro malou českou společnost význam účtovat podle IFRS. 2.Vysvětlete pojem "Over reading".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Fiala, Viktor

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 49934