LOCKER, T. Vytvoření a ověření modelu zobrazujícího polarimetru v Müllerově formalismu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Antoš, Martin

Řešené téma bylo formulováno tak, aby splnění cílů bylo navázáno na realizaci specifických potřeb firmy Meopta-optika, s.r.o. Při montáži optomechanických sestav vzniká v optických prvcích mechanické pnutí, které je nutné monitorovat pomocí polarimetru již během výrobního procesu. Diplomant popsal jednotlivé prvky sestavy polarimetru a využil Müllerova formalismu k vytvoření matematického modelu popisu změny polarizačního stavu světla způsobeného při průchodu měřeným vzorkem. Správnost odvozeného analytického vztahu pro výpočet fázové retardace z hodnot intenzity světla dopadajícího na čip kamery při různých natočeních analyzátoru ověřil pro šest deformačních stavů způsobených silovým působením přítlačného šroubu na měřený testovací vzorek. Rychlost a přesnost výpočtů fázové retardace porovnal s původním matematickým modelem využívajícím Jonesův formalismus. V souladu se zadáním student navrhl trojrozměrný počítačový model držáku pro korektní uložení měřeného vzorku. Koncept návrhu držáku firma s drobnými úpravami převzala, vyrobila s ohledem na aktuální požadavky provozu a implementovala ve stávajícím firemním polarimetru. Konstatuji, že pan bakalář Tomáš Locker přistupoval k řešení práce aktivně a stanovené cíle práce splnil v plném rozsahu. Práci hodnotím známkou A-výborně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sekula, Filip

Závěrečná práce se věnuje problematice optimalizace výpočetního modelu pro měření vnitřního pnutí optických položek a návrh držáku pro zlepšení možností uložení měřených kusů. V teoretické části student stručně a výstižně uvádí čtenáře do problematiky dvojlomu, polarimetrie a fotoelasticimetrie. Rešerše je doplněna o selekci zařízení pro měření polarizačního stavu světla a poukazuje na jejich limitace pro evaluaci zbytkového pnutí v materiálu. Následující část je věnována popisu zařízení pro měření pnutí, jehož výpočetním modelem a mechanickou optimalizací se tato práce zabývá. Měřicí přístroj je detailně představen a jsou popsány jeho nedokonalosti, jejichž nápravě se student věnuje v praktické části. Prvním studentovým přínosem v praktické části práce je odvození modelu měřícího zařízení v Muellerově formalismu, který poskytuje analytická řešení, jež nešlo v původním Jonesově formalismu realizovat. Správnost odvozených vztahů byla ověřena na experimentálních datech a srovnána s původním modelem, oproti kterému je prezentované řešení mnohonásobně rychlejší a výrazně tak sníží časovou náročnost měření v praxi. Druhý příspěvek v praktické části prezentuje konstrukční řešení držáku vzorků pro již zmíněné měřící zařízení doplněné o kompletní výkresovou dokumentaci. Po funkční stránce je návrh solidně vypracovaný a výkresová dokumentace obsahuje jen několik málo drobných chyb. Student splnil definované cíle práce a prezentuje je v dobře čitelné formě. Jedinou mou výtkou k práci je nešikovné uspořádání praktické části, kde je popis Muellerova formalismu abruptně přerušen mechanickým návrhem držáku, po kterém se opět vracíme k ověření správnosti výpočtů. Předloženou práci celkově hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140055