VRÁTIL, Š. Metodika pro kalibraci objemu nádob a nádrží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vdoleček, František

Hlavním výsledkem předložené práce je její příloha - metrologický postup kalibrací nádrží. Tento postup byl vytvořen v úzké součinnosti s akreditovanou laboratoří Volume dm3. Diplomant využil při analýzách nejistot a popisech postupů cenných zkušeností a rad pracovníků této laboratoře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Brno, Miroslava Benková, ČMI OI

Diplomová práce je zpracována přehledně, jsou podrobně a jasně analyzovány jednotlivé vlivy nejistot při kalibraci nádrží. Je podrobně zpracován přehled norem a předpisů platných pro danou oblast. Diplomová práce má velký přínos pro praxi a je velmi dobrým základem na vytvoření pracovního postupu pro akreditovanou činnost. Celkově hodnotím vysokou úroveň zpracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64575