NEČAS, Z. Konstrukční návrh tabletovacího lisu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Hermanský, Dominik

Aj napriek tomu, že mal študent k dispozícii minimum podkladov a zdrojov pre konštrukciu, podarilo sa mu pomerne úspešne zvládnuť náročný konštrukčný návrh tabletovacieho lisu. Vypočítané výkonnostné parametre odpovedajú hodnotám bežne používaným v praxi. Výpočty a výkresová dokumentácia obsahuje malé formálne chybičky ale vzhľadom k náročnosti riešenej problematiky je možné tieto nedostatky v rámci bakalárskej práce akceptovať. Prácu hodnotím výborne a odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štěpánek, Vojtěch

Předložená bakalářská práce se věnuje problematice konstrukce rotačního tabletovacího lisu pro hromadnou výrobu. V úvodní části práce autor představil princip technologie výroby tablet, zhodnotil současný stav poznání strojů v dané oblasti a plynule navázal k části praktické. Na začátku kapitoly 3 bych očekával alespoň schématický konstrukční rozbor navrhovaného stroje. Konkrétně umístění a praktická funkce nosných tyčí je zřejmá až o několik stran dále a je nutné ji dohledávat. Po odborné stránce však hodnotím kapitolu jako zdařilou. Vlastní návrh konstrukce je podrobně zpracován a výkresová dokumentace obsahuje drobné formální chyby. Bakalářská práce naplnila cíle zadání v plném rozsahu. Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 133042