ŠPAČEK, M. Propojení PC a PLC pomocí Ethernet Powerlink [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Malounek, Petr

Zadání bakalářské práce pana Špačka bylo po časové stránce poměrně náročné. Musel se seznámit se stackem Ethernet Powerlinku a zdrojovými kódy společnosti EPSG. Práce má charakter čistě softwarového řešení pod operačním systémem Windows XP. Student prokázal při práci dobrou úroveň znalostí a samostatnost při řešení bakalářské práce. S prací začal včas a konzultoval v přiměřené míře. Lze ocenit jeho značnou svědomitost, píli a čas který věnoval své práci. Prace bude dále využívana při řešení úkolu na European Industrial Ethernet Award.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury C 7/10
Formální zpracování práce C 15/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Splnění zadání A 50/50
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Chomát, Luděk

Zadání bakalářské práce bylo středně náročné, vyžadovalo odborné znalosti průmyslové sběrnice Ethernet Powerlink. Z hlediska formálního i obsahového je práce na střední úrovni. Některé kapitoly jsou příliš krátké. Práce je převážně teoretický rozbor nebo popisuje originální ukázkovou aplikaci. Vývojové diagramy jsou jediným měřítkem, jak lze hodnotit vytvořenou aplikaci. Aplikace byla dle mého názoru vytvořená pouze překopírováním z demonstrativní aplikace. Pro spuštění studentem vytvořené aplikace bylo nutné nejprve doplnit několik knihoven pro správnou funkci. Dle zadání má být aplikace schopna sledovat a monitorovat komunikaci na Ethernet Powerlink. Ovšem jak sám autor píše na straně 29, aplikace vytvoří z daného PC zařízení pracující na průmyslové sběrnici Ethernet Powerlink. Dále dokáže zjistit, která stanice používá Ethernet Powerlink a dokáže zapsat jednu hodnotu. K čemu slouží zápis hodnoty, se mi nepodařilo zjistit, nejspíš změna nějaké proměnné. Aplikace vytvořená studentem je na nízké úrovni a pro další použití téměř nepoužitelná. Odborná úroveň práce je nízká o čem vypovídá i samotný závěr bakalářské práce. Celkový dojem z bakalářské práce je podprůměrný, ale i přesto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 14/20
Odborná úroveň práce E 28/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 11/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 30778