DANIEL, P. Marketingová strategie podpory prodeje zboží a služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

V předložené DP oceňuji přípravu, realizaci i zpracování průzkumu mezi zákazníky, který tvoří základní podklad pro předložené strategické návrhy. Je škoda, že diplomant nevěnoval více usílí včasnému dopracování navržených strategií a vytvoření komplexního a harmonického návrhu marketingové strategie a plánu její implementace. Otázka k obhajobě: Která zjištění z provedeného průzkumu považujete z hlediska dlouhodobé udržitelnosti spokojenosti zákazníků za nejdůležitější?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části D
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování D
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) D
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Daniel, Jan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 40792