MEŠINA, M. Dynamická analýza vybraných bicích mechanizmů palných zbraní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Slažanský, Martin

Student měl v práci provést dynamickou analýzu bicích mechanizmů různých typů zbraní ve spolupráci s Českou Zbrojovkou a firmou Alfa-Proj. Student si aktivně nastudoval širokou problematiku zbraňových mechanizmů s důrazem na bicí mechanizmy, což přehledně a obsáhle zpracoval v rešeršní práci. I přes nedostatek podkladů dokázal odvodit analytické rovnice pro výpočet bicích mechanizmů, které jsou použitelné v konstrukční praxi, a to i přes omezení, která jsou dána složitostí problému, jako např. tření součástek či výrobní tolerance. Aktivně a samostatně spolupracoval s konstrukčními kancelářemi České zbrojovky i firmy Alfa-Proj. Celkově lze říci, že student pracoval samostatně, cílevědomě a jeho práce je na vysoké úrovni. Proto navrhuji ji hodnotit známkou A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hadaš, Zdeněk

Práce se zabývá dynamickou analýzou bicích mechanizmů pro různé zbraně a jejich bicí mechanizmy jsou detailně popsány. Dynamická analýza je založena na zjednodušeném výpočtu bez uvažování pasivních odporů. I když ve vztahu (7.2) se uvažuje zohlednění práce třecích sil ve vedení zápalníku Wz. Vztah pro výpočet Wz, čili pasivní účinek z rovnice (7.2), je najednou v kapitole 7.4 interpretován jako práce pružiny zápalníku, která je takto zaměněna za pasivní účinek. Ve vztahu (7.3) je zcela špatně porovnáván moment hybnosti tělesa a hybnosti hmotného bodu. Lze použít redukce pohybu, ale tento krok zde není proveden. Text se odkazuje na obr. 6.5-9 a dále 6.10-14, které v textu nejsou. Předpokládám, že to jsou obrázky 7.5-9 a 7.10-14. Tyto obrázky by měly prezentovat dynamický model, který by měl být vyřešen některou ze základních metod dynamiky, základní věty dynamiky, metoda uvolnění, Lagrangeovy rovnice, atd. Ve schématech jednotlivých mechanizmů postrádám označení vazeb a těles jak je studentům vštěpováno např. v předmětu dynamika. Očekával bych např. sestavení pohybových rovnic a simulaci dynamiky kladívka a vykreslení kinematických veličin. Nebo i použití pouze základních vět dynamiky. Práce je založena na kombinaci velmi pochybného uvolnění bicích členů, které nerespektuje všechny zásady uvolnění tělesa. Pohybová rovnice je založena na výpočtu středního silového účinku od pružiny. Tato pohybová rovnice je řešena středoškolským pojetím mechaniky, které je v tomto případě špatně. Poté se výpočet z řešení pohybové rovnice odkloní na použití základních vět dynamiky a inicializační energie je vyjádřena na základě vyhodnocení práce střední hodnoty silového účinku pružiny zápalníku. Tento postup je netradiční a v práci jsem nenašel diskuzi k omezení tohoto postupu dynamického výpočtu, což považuji za nesplnění posledního bodu zadání. Závěrem student nepoužil systémový přístup a nebyl schopen interpretovat vstupy a výstupy modelu. Přičemž řešení je velmi jednoduché za použití zákonu o zachování mechanické energie a změně hybnosti. Práci bych pro hodnocení rozdělil na dvě části, po kapitolu 7.2 nemám k práci skoro žádné výhrady a rešeršní část práce je na velmi dobré úrovni. Od kapitoly 7.3, která by měla prezentovat vlastní výpočty studenta, nacházím řadu chyb z hlediska nepochopení základních principů dynamiky a nedostatečnou analýzu problematiky dynamiky mechanizmu, která vede k špatné interpretaci dynamických jevů v mechanizmu a tím i k špatným výsledkům. Tato výtka zcela jasně míří na práci vedoucího, který studenta řádně nevedl a nezkontroloval použité metody řešení dynamiky mechanismu. Použitá literatura neobsahuje žádný zdroj z oblasti dynamiky! Celkově tuto rozporuplnou práci hodnotím za E a to za předpokladu, že student odpoví na jednotlivé otázky, které narážejí na neadekvátní zjednodušení a nesprávnou interpretaci dynamiky soustav těles.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 92776