BOŽIK, M. Systém common rail pro šestiválcový vznětový motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Předložená diplomová práce zpracovává dnes již tradiční téma a nepřináší žádné nové poznatky. Student prakticky nevyužíval konzultací a tím ani nebral v potaz aktuální požadavky zadavatele. Text obsahuje množství faktických chyb a rovněž konstrukční nedostatky. Přiložená výkresová dokumentace má charakter rozměrových náčrtů a v žádném případě nemůže sloužit jako podklad pro výrobu. Práci doporučuji k obhajobě pouze s výše uvedenými výhradami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Ramík, Pavel

Diplomová práce Bc. Michala Božika měla za cíl návrh vstřikovacího systému Common Rail pro traktorový vznětový motor se čtyřventilovým rozvodem. Úvodní rešeršní část práce je neúčelně rozsáhlá a to díky popisu řady poměrně známých nebo snadno dohledatelných informací o vznětových motorech a jejich vstřikovacích systémech, které student v práci dále konkrétně nevyužívá. Tato rešeršní část sahá až po stranu 47 z celkových 70 stran práce. V této části práce se vyskytují po odborné stránce některé nepřesnosti, např. na str. 27 na rozdíl od studentova vyjádření není nutno systém s recirkulací výfukových plynů (EGR) nezbytně doplňovat filtrem pevných částic. U popisu uvažovaného traktorového motoru na str. 49 není plněná emisní norma Tier III A (platí např. pro USA) ale Stage III A. Rozsah konstrukčních prací diplomanta, spočívající v uspořádání dodaných komponent, doplnění vysokotlakého potrubí a návrhu upevňovací vidlice vstřikovače, není příliš rozsáhlý. Je proveden kontrolní výpočet šroubového spojení upevňovací vidlice vstřikovače a základní simulační MKP výpočet upevňovací vidlice. Simulační výpočet plní základní požadovaný účel, navržený tvar dosedací plochy vidlice je však rovný a nikoliv tvarovaný pro eliminaci různé polohy vidlice vůči vstřikovači při utahování a tím zajištění působení upínací síly v ose vstřikovače. Mám výhrady rovněž ke kontrolnímu výpočtu šroubového spojení. Např. výpočet maximální síly působící na šroubový spoj prostým součtem síly předpětí šroubu a maximální síly od tlaků plynů nebere ohled na odlehčení dosedací plochy vstřikovače při zatížení tlakem. Lze snad přijmout, že výpočet takto bude na bezpečnější straně, vypočtené osové napětí ve šroubu O = 374,752 MPa na 4 straně přílohy (strany přílohy nejsou číslovány) ovšem není menší než dovolené napětí D = 320 MPa, jak uvádí diplomant, takže spoj nevyhovuje. Výkresová dokumentace vykazuje rovněž nedostatky, např. nejsou uvedeny použité polotovary, u výkresů trubek není uvedeno, o jaký poloměr ohybu se jedná (v praxi je dnes používán jak vnitřní poloměr, tak u NC řízených ohýbaček poloměr střednice). U tlakového zásobníku nejde o výkres součásti, jak je uvedeno v rohovém razítku, ale pouze o základní rozměrový výkres, což by mohlo být uvedeno. U výkresu upínací vidlice není označena poloha zobrazovaného řezu, v nárysu není zakótována poloha šikmé přechodové části tvaru v oblasti otvoru pro šroub. Umístění přechodových rádiusů je kótováno k začátku nebo konci rádiusu a ne v souladu s technickou praxí k jejich středům atd. Závěry práce jsou popisné bez konkrétních hodnot a hodnocení. Celkově práce působí dojmem, že nebyla potřebným způsobem konzultována se zadavatelem. Navržené konstrukční řešení je možno brát pouze jako prvotní návrh, pro jeho praktickou použitelnost by bylo nutno provést řadu konstrukčních úprav. K tomu se vážou i některé připomínky v přiložených otázkách. Po formální stránce práce vykazuje rovněž nedostatky. Seznam použitých symbolů a zkratek je nedostatečný, chybí téměř všechny symboly použité v tab. 3-1 a tab. 3-2 a řada dalších. Na obr. 5-8 na str. 35 nejsou z neznámého důvodu popsány pozice 6 a 9 atd. Práce splnila v nezbytném rozsahu požadavky plynoucí ze zadání, s tímto konstatováním doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 61854