TANČEV, M. Technologické rodinné podnikání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o dobrou diplomovou práci. Diplomová práce je nevyvážená mezi analytickou a návrhovou částí. Převažuje část analytická. Cíl diplomové práce byl zčásti naplněn. Závěry řešení diplomové práce jsou s výhradami použitelné v praxi podniku. Po prostudování, i přes výhrady výše uvedené, práci doporučuji k obhajobě u státní zkušební komise. Pro obhajobu nenavrhuji dodatečné otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Dle úředního zadání je cíl diplomové práce stanoven jako: Cílem je navrhnout strategii rozvoje technologického rodinného podniku. Autor však cíl lehce upravil na: Cílem diplomové práce je definování aktuální situace v analyzovaném podniku NUOVO CAFFE s.r.o. Na základě teoretických východisek bude následně navrhnuta strategie rozvoje tohoto technologického rodinného podniku. Diplomová práce je tak silně nevyvážená mezi analytickou a návrhovou částí. V návrhové části je pak řešen pouze návrh platebních termínálů. Situace v rodině je zmíněna na str. 84 pouze náznakově. Na základě prostudování diplomové práce mohu konstatovat, že cíl práce byl splněn pouze částečně.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup řešení je správný. V analytické části práce byly použity metody strategické analýzy. Robustní teoretická příprava v oblasti rodinných podniků nebyla v návrzích vůbec využita.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Schopnost interpretovat dosažené výsledkyu je u diplomanta omezená. Masivní výstup z analytické části nebyl v návrhové části práce vůbec využit.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky řešení diplomové práce jsou s omezením využitelné v praxi rodinného podniku. Chybějící části v návrhu rozvoje rodinného podniku budou muset být ještě dopracovány.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Uspořádní práce je nevyvážené (viz. poznámka výše). Použitá terminologie je správná. Jazykově je práce bez zásadních chyb.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce obsahuje seznam literárních zdrojů. Diplomant prokázal shopnost s těmito zdroji v textu pracovat a citovat je. V seznamu zdrojů mohlo být použito více anglických literárních zdrojů.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bumberová, Veronika

Předložená diplomová práce je na hraně obhájitelnosti jak ve vazbě na relevanci analýzy dat s ohledem na vymezenou problematiku, tak s ohledem na přidanou hodnotu návrhů včetně citací. Otázka č. 1: Jaké jsou celkové náklady ve vazbě na plošnou (potraviny, nápoje) implementaci bezhotovostních systému (POS terminálů) u provozovaných automatů společnosti? Otázka č. 2: Jaké jsou přínosy v podobě převisu tržeb (potenciál růst) nad náklady plošné implementace? Otázka č. 3: Jak byste zapojil zástupce další generace do různých rolí v podniku, tak, aby co nejlépe pochopili fungování a procesy napříč celým procesem, stejně tak jako jejich vzájemnou provázanost?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E Hlavní cíl práce je v úvodě stanoven velice zeširoka, abstraktně, a navíc se v průběhu celé práce mění (autor začíná fungování a expanzí a v návrzích pokračuje integrací internetového připojení do produktu a generačním nástupnictvím). Analytická část neodpovídá hloubce a obsahu nutnosti získaných dat a informací pro podporu návrhů a jejich kvalitního zpracování. Návrhy, které svým obsahem evokují teprve relativní analýzy, jsou zpracovány podprůměrně a ambiciózní cíl v podobě další expanze společnosti nebyl naplněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E Vymezení problému na začátku práce není zcela jasné a chybí lepší vymezení dílčích cílů v návaznosti na řešený problém. Argumentace volby metod v návaznosti na problematiku formou "podnik podrobit mnohým analýzám zaměřeným jak na mikro, tak makro prostředí" (str. 11) je abstraktní a neuchopitelná. Autor tvrdí, že "Na základě teoretických východisek bude následně navrhnuta strategie rozvoje tohoto technologického rodinného podniku" (str. 12). Vše je završeno absencí metodiky zpracování vybrané problematiky. To způsobilo, že autor používá ve vazbě na problematiku, ne zcela vhodně zvolené analytické metody. Autor volí formu evaluace faktorů metodikou, která není nikde popsána (str. 45, graf. 4 apod.). Volba analytických metod postrádá uchopení problematiky například formou konkurenčního benchmarkingu (technologická řešení platebních procesů), analýzu řešení systémů na trhu, trend vývoje typu transakcí/plateb zákazníků (spotřebitelů), podmínek v oblasti možných partnerství a dodavatelů služeb, ale zejména podporu dat a informací v oblasti nástupnického předávání podniku nové generaci. Naopak, chválím užití interní analýzy dat z firemního systému Nayax v oblasti interakcí a vývoje charakteru transakcí/plateb či průzkum formou pozorování, měření a komparace tržeb u náhodně vybrané kategorie automatů (str. 79 - 80).
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E V analytické části chybí logika řazení jednotlivých analýz v návaznosti na vymezenou problematiku tj. automatizace a digitalizace procesů ve firmě (tj. logický a kontextuální charakter od interního seznámení se společností, jejím fungováním (systémy, technologie), zdrojů a schopností, k externímu posouzení tržních příležitostí či zhodnocení technologických faktorů v dané oblasti). Autor ve vymezení tvrdí, že je nutné "sledovat nové trendy v této oblasti a držet krok s benchmarkery v tomto odvětví". V důsledku této obrácené logiky řešení problémů dochází k absenci zvažování relevantních faktorů (což dokládá rozsah zpracování kapitoly 2.2.5 a absence konkurenčního benchmarkingu). Jediné identifikované faktory, které lze pochválit je vývoj směnného kurzu a výčet konkurentů na lokálním trhu či dodavatelů. Dílčí závěrečná zhodnocení formou "spider gramů" (např. str. 45, graf. 4 apod.), nejsou textově hlouběji objasněna zhodnocením (škály pochází pravděpodobně z kapitoly 1.7.5 ?). Výzkum v rámci interní spokojenosti zaměstnanců je ve vztahu k analyzované problematice irelevantní a jeho výsledky nepřináší žádnou přidanou hodnotu (obsahově vytrženo z kontextu). Výčet a obsah identifikovaných faktorů v rámci evaluační metody SWOT včetně zpracování "analýzy" faktorů (str. 67 - 68) je naprosto nedostačující (mnoho faktorů např. "Technologické zázemí na vysoké úrovni" a další tvrzení založená na technologických faktorech nejsou analýzami řádně podpořena). K žádné další analýze a zhodnocení faktorů ve vazbě na návrhy nedochází. Jinými slovy, pokud by analytická část nebyla součástí práce, nic by se nestalo. Tvrzení v návrzích, že firma je nucena se technologicky posouvat, je spíše účelové. Samotné návrhy pak svým obsahem splňují původní účel analytické části práce, kde konečně dochází k zhodnocení potenciálu, identifikaci technologií apod.
Praktická využitelnost výsledků E Praktická část návrhů začíná návrhy v oblasti digitální transformace platebních procesů v podniku, kde autor teoreticky vymezuje základní pojmy (str. 70) v dané problematice (účel teoretické části nebo pro bližší specifikaci část analytická). Informace z hlediska vývoje typu transakcí/plateb je pro praxi velice přínosná a predikci, kterou autor užívá je reálná (dle dat, ne však v oblasti nápojových automatů). Pro praxi, chybí hlubší analýza očekávaných nákladů s ohledem na implementaci POS terminálů a zvažování veškerých poplatků a dalších služeb. Ukázka přínosů v podobě tržeb tudíž nemusí zohledňovat rozpočet a přínos v podobě převisu nákladů spojených s implementací s očekávanými tržbami. Slibované návrhy opatření, které autor na začátku slibuje, a díky kterým by měl podnik nadále stále expandovat, jsou pro praxi naprosto neuchopené.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E Práce obsahuje teoretickou, analytickou a návrhovou část. Velkou výhradu mám ke stylu formátování, a to již na samém začátku (celý obsah práce v písmu Calibri), uvádění teček za hlavními kapitolami, text v rámci str. 17 apod.), vynechávání prázdných míst (str. 58 -59 apod.). Magisterská práce by již neměla obsahovat vysvětlení triviálních pojmů typu co je to podnik, podnikatel či podnikání. Místo toho se autor měl prvotně zaměřit na problematiku trendu automatizace a digitalizace v průmyslu a následně na řízení strategického rozvoje společnosti, kde technologie podpory produktu či procesů tvoří důležitou subkategorii celého systému a končit specifikami řízení malých či rodinných firem. Velkou výhradu mám k nespočet gramatických chyb v rámci celého textu práce (např. str. 46 "malý m množstvím", str. 54 "pracovní prostředí je tvořeno " apod.).
Práce s informačními zdroji E Autor prokazuje základní neznalost citací v oblasti jejich umísťování za odstavci (str. 22), tak i vlastního zpracování dle zdroje (str. 20, obr. 3) nebo je do konce vůbec nepoužívá (např. str. 26, 28). Autor vůbec nevyužívá citace v oblasti interních zdrojů dat a informací ze společnosti (např. str. 44). V práci je citování webových (online) zdrojů na nedostatečné úrovni (např. str. 73, obr. 10, str. 74, obr. 11 apod.). Dále se jedná o neuvádění stran v případě přímého kopírování obrázků ze zdroje nebo autor neumí uchopit citaci ve vazbě na vlastní zpracování dle zdroje (např. obr. 1, str. 16 apod.), neuvádění stran u přímých citací (např. str. 36, "„Osobné údaje moţno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. [3]").
Navrhovaná známka
E

eVSKP id 142661