RAJNŠTAJN, J. Vozidla pro autoškoly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Otipka, Václav

Cílem předložené bakalářské práce pana Jakuba Rajnštajna bylo provedení rešerše v oblasti úprav osobních vozidel pro autoškoly a posouzení možností využití moderních prvků výbavy vozidel během výuky v autoškolách. Student při vytváření obsahu své práce vycházel především ze zkušeností odborníků z oblasti úprav výcvikových vozidel a také samotných lektorů autoškol, které student mimo jiné oslovil hromadně prostřednictvím krátkého dotazníku. Výsledky provedeného průzkumu do určité míry ovlivnily následující směr práce, především při vytváření koncepčních návrhů více či méně přínosných vylepšení výukových vozidel, což si ale student v práci uvědomuje při vlastním závěrečném zhodnocení. Práce je orientovaná především na lokální zdroje informací, což ji do určité míry lehce limituje, například v oblastech nejaktuálnějších trendů z oblasti jízdních asistentů. Celkové zpracování práce je však i přesto na velmi dobré úrovni. Zcela ojediněle se taktéž objevují formální nedostatky či pravopisné chyby. Lze vyzdvihnout dobré provedení vlastních vysvětlujících grafik. V průběhu zpracování práce autor pracoval především samostatně, nicméně většinu připomínek vedoucího se snažil do práce zahrnout. Autor práce splnil veškeré cíle práce, práci doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocením „B“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rekem, Jakub

Bakalárska práca pána Rajnštajna je zameraná na možnosti zdokonalenia výukových vozidiel pre autoškoly. Rešerš v oblasti ovládania osobných automobilov a systémov aktívnej bezpečnosti je spracovaná prehľadne a graficky je na vysokej úrovni. V rešeršnej časti mi chýbajú informácie k riadiacim jednotkám, popise ich činnosti a rozsahu meraných veličín, vzhľadom na to, že sa táto časť automobilov neskôr v práci frekventovane diskutuje. Úpravy vozidiel pre autoškoly sú taktiež prehľadne spracované. Následné návrhy ďalších úprav vozidiel sú logicky odôvodnené a navrhnuté riešenia sú kriticky zhodnotené, systém odbrzdenia je podrobený analýze pre rôzne situácie. Z celkového pohľadu práca plne nevyužíva možnosti, ktoré ponúkajú moderné technológie určené pre autonómne vozidlá, ktoré sú už často v sériovej výrobe implementované. Tiež som bol schopný dohľadať zahraničné odborné články na túto tému, ktorých štúdium mohlo prácu obohatiť. Ciele práce stanovené v zadaní boli splnené v plnom rozsahu, prácu preto odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140794