SCHILHAB, J. DMX pult pro řízení pódiového osvětlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Ondřej

Student Jan Schilhab odevzdal svou bakalářskou práci, která se zabývá návrhem a konstrukcí pultu pro řízení osvětlení, který používá ke komunikaci s ovládanými zařízeními protokol DMX. Práce je koncipována systematicky a přehledně, úvod obsahuje popis protokolu DMX, výčet a srovnání osvětlovacích pultů dostupných na trhu. Od této rešerše jsou pak odvozeny požadavky na navrhovaný pult, je zde popsáno, že v sobě slučuje jednoduchost ovládání a pokročilé prvky (např. palety), které nebývají běžně dostupné. Práce je obsáhlá a po formální stránce precizní. Součástí je jak kompletní návrh HW (schéma zapojení, návrh DPS), tak firmware, velmi propracovaný je i návrh a výroba mechanické části. Jako takovou perličku bych uvedl odlévání vlastních tlačítek ze silikonu do 3D tiskem vytvořené formy. Výsledný produkt, tak jak je popsán, může směle konkurovat běžně prodávaným komerčním řešením. Jediná drobná výtka z mojí strany jsou občasné gramatické chyby a záměna slov (standart vs. standard, čárky ve větách apod.). Na druhou stranu pracoval student Schilhab naprosto samostatně, práci zpracoval v podstatě bez potřeby konzultace a ta je i takto na vynikající technické úrovni. Práci hodnotím stupněm A 98b.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Chladil, Ladislav

Student Jan Schilhab realizoval, jako svou bakalářskou práci, osvětlovací DMX pult, jehož základní charakteristikou je uživatelsky přívětivé a přehledné ovládání menšího množství (desítek) osvětlovacích prvků avšak s možností využití pokročilejších funkcí jako jsou přednastavené scény a sekvence, barevné palety, spouštění audio či midi signálem, prolínání naprogramovaných scén atd. Tyto funkce jsou zpravidla integrovány až v pultech vyšších finančních hladinách a zařízení je tak pravděpodobně určeno pro dynamické osvětlování menších klubových scén. Práce mne zaujala nejen svým tématem, ale především precizním zpracováním. Práce je uvedena rešerší stávajících řešení v oblasti DMX osvětlovacích pultů, dále následuje přehledně sestavený a velmi dobře popsaný návrh celého zařízení a konečně je proveden popis finální realizace, která respektuje ve všech ohledech požadovaný návrh. Oceňuji, že v této části student nevyužil téměř žádné komerčně nabízené prvky, ale věnoval čas vlastnímu návrhu a výrobě takových detailů jako jsou ovládací prvky potenciometrů, včetně realizace silikonových krytek tlačítek s možností podsvětlení. Jakou dobrou hodnotím volbu mikropočítače s ARM architekturou a jádrem Cortex-M7, který se vyznačuje rychlými A/D převodníky, hardwarovou podporou matematických operací a dostatečným množstvím rozhraní pro danou aplikaci. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni a její struktura je dobře a logicky sestavena. Vytkl bych snad jen několik pravopisných chyb v podobě čárkou nevhodně oddělených vět v delších souvětích a několika drobnými nedostatky jako např. chybějící odkaz na obrázek č. 4.7 apod. Tyto detaily však nijak nesnižují kvality práce jako celku. Student ve své práci prokázal velmi dobré konstrukční schopnosti, naplnil zcela vytyčené zadání a svým přístupem a finální realizací dosáhl úrovně kladené na bakalářkou práci. Z toho důvodu hodnotím práci stupněm A, přiděluji 98 bodů a doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 142757