VÍCHA, A. Analýza jednofázového asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mach, Martin

Student se v bakalářské práci zabývá analýzou jednofázových asynchronních motorů. Především se věnuje identifikaci ztrát a vlivu kvality materiálu magnetického obvodu na parametry konkrétního jednofázového motoru. V rámci řešení bakalářské práce se věnoval laboratorním měřením, simulacím metodou konečných prvků v programu Maxwell a analytickým výpočtům. Při řešení práce student pracoval samostatně a iniciativně, postup práce konzultoval s vedoucím. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Mišinger, Lukáš

Student se ve své bakalářské práci zabýval jednofázovými asynchronními motory. V prvé části se práce zabývá principem, konstrukcí, energetickými poměry a vinutími asynchronních motorů. Ve druhé části byla provedena analýza jednofázového AM a proměřeny charakteristiky dvou strojů s různým provedením magnetického obvodu – odlišný typ a tloušťka plechů. Pomocí získaných parametrů byl vytvořen model a následně provedena simulace strojů odpovídající oběma variantám fyzických strojů. Na základě měření a provedených simulací jsou vykresleny charakteristiky a dodatečné odečtení/ vypočtení hodnot. Student v práci porovnává dva naměřené asynchronní stroje se simulacemi a vše mezi sebou. Výsledky jsou přehledně zobrazeny v grafech a následně vhodně komentovány dosažené výsledky. Práce je úhledně zpracována a po obsahové a formální stránce v pořádku. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 71104