TĚŠÍKOVÁ, R. Podnikatelský plán zabývající se chovem nosnic a prodejem vajec [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Práce má všechny náležitosti z obsahové i formální stránky. Předložený plán je již realizován. Jak vidíte další rozvoj vašeo podnikání? Kde vidíte největší rozby?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle práce byly splněny
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka zvolila standardní způsob i metody, a adekvátně je použila.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka projevila schopnost interpretace výsledků a vyvozování závěrů.
Praktická využitelnost výsledků B Předložený plán je realizován.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce splňuje formální náležitosti, jak z pohledu struktury, uspořádání, tak i odborné jazykové terminologie.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Prác es citacemi, i informační zdroje jsou vyovujícím způsobem použité.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrh reálného podnikatelského plánu na založení společnosti zabývající se chovem nosnic a následným prodejem vajec přes vlastní e-shop. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: 1. Na str. 61 uvádíte plán propagace. Který z návrhů bude mít při rozjezdu největší význam? 2. Máte nějaké konkrétní tipy na umístění letáků a vizitek, jak na str. 61 uvádíte? 3. Proč pro úvěr byla zvolena Moneta Money Bank, viz str. 69?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovený cíl práce byl naplněn na velmi dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka zvolila vzhledem k tématu práce správný postup a adekvátní metody. V práci bylo také využito dotazníkové šetření zjišťující preference a poptávku potenciálních zákazníků.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Diplomantka prokázala dobrou schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich odpovídající závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Návrh podnikatelského plánu vychází z provedených analýz a velmi dobré znalosti prostřecí studentkou. Podnik. plán splňuje důležité náležitosti a je logicky uspořádán.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má logickou a přehlednou strukturu a využívá standardního členění do kapitol. Autorka používá vhodnou terminologii a vyjadřuje se na dobré jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji B Autorka v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně citovány.
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 143011