SKŘIVÁNKOVÁ, L. On-line marketingová komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Diplomová práce je zaměřená na on-line marketingovou komunikaci vybraného e-shopu. Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření on-line marketingové komunikace jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou logicky strukturována dle teoretického rámce. Autorka použila relevantní metody pro sběr dat. Autorka dobře vyvozuje závěry z výsledků provedených analýz. V návrhové části v kapitole 3.8 (Ekonomické zhodnocení návrhů) by bylo přínosné okomentovat jednotlivé scénáře vývoje a určit, která varianta s největší pravděpodobností nastane. Ve výpočtech ROI je chyba (zisk je zaměňován za výnosy). Formální náležitosti a použitá terminologie je na velmi dobré úrovni. Práce byla prověřena systémem Theses.cz. Ten určil podobnost se všemi dokumenty v rozsahu 14 %. Nejvyšší míra podobnosti je potom 3,5 %. Jedná se z větší míry o podobnost v zadání práce. Otázka k obhajobě: Který návrh považujete za stěžejní a proč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Chlebovský, Vít

Cílem práce bylo vypracování návrhu online marketingové komunikace ve vybraném podniku. Cíl práce považuji za splněný, je jen škoda, že si autorka v rámci studia programu Mezinárodní ekonomika a obchod nestanovila ambicióznější cíl s mezinárodním přesahem. V práci jsou dobře zpracované analýzy, především zaměřené na současný stav online komunikace podniku. Mnoho vstupních dat pro tyto analýza autorka získala provedeným výzkumem. Návrhy pak dobře navazují na závěry z analýz. Jsou rozpracovány ve formě implementačního plánu a doplněny o ekonomické zhodnocení. Práce je na odpovídající odborné i formální úrovni, doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 140956