ŠULCOVÁ, E. Racionalizace obrábění tvarových ploch [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Chladil, Josef

Diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním. V práci jsou podrobně popsány procesy obrábění při použití výpočetní techniky a CNC výrobních systémů používaných při výrobě tvarových dílců. Formální náležitosti i logické uspořádání práce odpovídá postupu řešení. Podstatnou část práce tvoří experimentální popis činností v kapitolách 6. Experimentální část a 7. Realizace projektu při tvorbě prvků a programovém zpracování složitých tvarových dílců s aplikací obrábění 3D až 5D. Cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená diplomová práce studentkou Evou Šulcovou. Bc. svým obsahem splňuje zadání v oblasti technické části. V teoretickém úvodu byl proveden obsáhlý rozbor metod obrábění podle typu řezného procesu, charakteru CNC stroje, stavby CNC programu, použitých řezných nástrojů a dle typu tvarových ploch. Zpracování této části práce je provedeno velmi přehledně s citem pro důležité informace. V následující praktické části práce byly odzkoušeny dvě odlišné metody obrábění, konkrétně kontinuální a 3+2D obrábění. Obě tyto metody byly použity pro modelový objekt, tvořený spodním dílem vypěňovací formy. Obrábění bylo realizováno na CNC obráběcích strojích Trimill. Hodnotícím kritériem pro porovnání variant byl výrobní čas, počet použitých nástrojů a kvalita povrchu. Určitým negativem práce je omezení technicko-ekonomického hodnocení především na technickou část. Autorka prokázala znalosti a přehled v oblasti CAM programování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 140196