PAZOUR, J. Návrh kovací linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Práce předkládá návrh kovací linky pro výrobu ozubeného kola do převodovky nákladního automobilu a s tím související i nezbytný návrh výkovku. Součástka má rotační tvar, je z oceli 11 523 a série činí 500 000 ks/rok. Do linky je začleněn indukční ohřev, kovací lis LZK s míchačem maziva a lis ostřihovací. Manipulaci mezi jednotlivými pracovišti zajišťují průmyslové roboty. Student přistupoval k řešení závěrečné práce zodpovědně, aktivně, pravidelně chodil na konzultace a diskutoval zadanou problematiku i ve firmě. Provedení proto odpovídá stanovenému zadání, na obecnou bakalářskou práci je nadprůměrné, přehledné, srozumitelné a graficky vyvážené, a to včetně požadované výkresové dokumentace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štroner, Marek

Autor v dané práci „Návrh kovací linky“ splnil požadavky a cíle zadání. V celkovém hodnocení lze říci, že práce je obsahově kompletní a nevyskytují se v ní významnější chyby. Co lze vytknou je, že na str. 16 uváděné ró - není hustota, ale měrná hmotnost. V úvodu autor píše, že jednou z možných technologií výroby ozubeného kola je soustružení, s čímž nelze souhlasit (ozubení se musí ještě např. frézovat a brousit). Po provedení rešerše se autor zabývá technologií zápustkového kování a praktické části, kde navrhuje výkovek pro danou součást. Jinak lze pochválit autora za návrh dvou linek v 3D softwaru, které mají jiné uspořádání a vedou společnou cestou k mezioperační manipulaci za pomocí robotů. Kladně je možno pochválit autora za grafickou úroveň práce, text bez pravopisných chyb a kvalitně zpracované výkresy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139752